Obnavljanje certifikata iz područja javne nabave

Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata (pri čemu se kao datum početka važenja certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita).
Dakle, da bi obnovila certifikat […]

1. travnja, 2019|Javna nabava|

Novi podzakonski propisi Zakona o javnoj nabavi 2016

U Narodnim novinama br. 65/17 objavljeni su Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave te Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, a u Narodnim novinama br. 101/17 Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi […]

25. listopada, 2017|Javna nabava|

Od 18.4. izravan učinak Direktiva na postupke javne nabave velike vrijednosti

Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave upravo je na svojim internetskim stranicama objavilo mišljenje o izravnom učinku Direktiva u postupcima javne nabave velikih vrijednosti obzirom da je rok za njihovu implementaciju u nacionalno zakonodavstvo bio 18. travnja 2016. godine te o uporabi Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi (ESPD).
„… Ministarstvo gospodarstva je mišljenja da bi […]

21. travnja, 2016|Javna nabava|

Izdano je treće izdanje priručnika Buying green (Kupujmo zeleno)

U travnju 2016. Europska komisija objavila je treće izdanje priručnika „Buying Green“ (Kupujmo zeleno) u koji su implementirane odrednice nove Direktive.
Priručnik je osmišljen kao pomoć javnim tijelima u uspješnom planiranju i provedbi zelene javne nabave. U njemu se na praktičan način objašnjavaju mogućnosti koje se nude u zakonodavstvu Europske unije i razmatraju se jednostavni i […]

20. travnja, 2016|Javna nabava|

Objavljena Uputa o izradi Statističkog izvješća o javnoj nabavi za 2015.

Zakonska je obveza naručitelja u sustavu javne nabave izvještavati Upravu za sustav javne nabave o svim nabavama ugovorenim u prethodnoj godini. Obveza izvješćivanja odnosi se na sve nabave robe, radova i usluge, bez obzira na to je li za nabavu proveden jedan od zakonom predviđenih postupaka ili se radi o nabavi čija je vrijednost ispod […]

8. veljače, 2016|Javna nabava|

Standardni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska komisija je 5. siječnja 2016. usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.
Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU smanjenje je administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja i gospodarskih subjekata, a posebno malih i srednjih poduzeća. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi (ESPD) ključni je element tog nastojanja. […]

8. siječnja, 2016|Javna nabava|

Smiju li se uvažiti „papirnate“ ponude ako naručitelj započinje postupak javne nabave u 2015. (za nabavu velike vrijednosti), a odredi otvaranje ponuda u 2016. godini?

Mišljenje Ministarstva gospodarstva koje je objavljeno na internetskoj stranici http://javnanabava.hr/default.aspx?id=4011:
„Obveze sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a vezano uz propisivanje obvezne dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku u dokumentaciji za nadmetanje
Člankom 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN br. 83/13), koji je stupio na snagu 9. srpnja 2013. godine, […]

7. siječnja, 2016|Javna nabava|

Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2016.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, a nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.
Europska komisija na temelju delegirane ovlasti iz EU direktiva 2004/17/EZ, 2004/18/EZ i 2009/81/EZ donijela je sljedeće Uredbe kojima se mijenjaju vrijednosti europskih pragova (nabava […]

21. prosinca, 2015|Javna nabava|

Javna nabava – Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima nabave financiranih iz ESI fondova

Europska komisija objavila je 29. listopada 2015. publikaciju Javna nabava – Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova s ciljem da se javnim službenicima diljem EU-a olakša prepoznavanje i izbjegavanje najčešćih pogrešaka u javnoj nabavi za projekte koji se sufinanciraju iz europskih […]

30. listopada, 2015|Javna nabava|

Komunikacija komisije o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom

Europska komisija je dana 9. rujna 2015. godine u okviru paketa mjera koje predlaže za rješavanje aktualne azilantske krize donijela Komunikaciju o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM (2015) 454 final. Cilj Komunikacije je objasniti razne mogućnosti zadovoljenja hitnih potreba na temelju primjenjivih propisa Europske unije u području javne nabave. Komunikaciju možete […]

11. rujna, 2015|Javna nabava|