Fiskalna odgovornost

O OVOM IZDANJU

Uredbom o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 78/11; dalje u tekstu: Uredba) koja je donesena na temelju Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 139/10) propisuje se izgled i sadržaj Izjave o fiskalnoj odgovornosti, postupak i rokovi sastavljanja i predaje Izjave, način i rokovi izvještavanja Ministarstva financija o uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama sadržaja izjava te oblik i sadržaj izvještaja o primjeni fiskalnih pravila.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti je godišnja izjava kojom čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave potvrđuje da je u radu osigurao zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava te učinkovito i djelotvorno funkcioniranje sustava financijskog upravljanja i kontrola u okviru sredstava utvrđenih u proračunu odnosno financijskom planu.

Obveznici sastavljanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (dalje u tekstu: Izjava) su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrđeni u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji se vodi sukladno Pravilniku o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Rok predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti (zajedno sa popunjenim Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti i Planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti. Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine dostavlja se prvi put u 2013. Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini dostavljaju samo obveznici koji imaju ustrojenu unutarnju reviziju) je 28. veljače za čelnike proračunskih i izvanproračunskih korisnika dok je za načelnike, gradonačelnike, župane i čelnike središnjih tijela državne uprave (ministri i čelnici drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije) 31. ožujka odnosno u 2013. rok je 2. travnja.

Razlika u roku predaje ne znači da čelnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave svoju Izjavu temelje na izjavama čelnika proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti. Izjavu svaki čelnik daje za instituciju kojom direktno upravlja, a ne i za sve proračunske korisnike te nema potrebe tražiti od proračunskih korisnika da predaju Izjavu ranije od roka propisanog Uredbom.

Ono što je posebno važno je uvođenje zakonske obveze čelnicima u nadležnim tijelima da provjere sadržaj Izjave koju su dostavili čelnici korisnika pod njihovom nadležnošću. Dakle, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne su provjeriti kod korisnika iz njihove nadležnosti da su zaista poštovana načela zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenje sredstava te da je uspostavljen i funkcionira učinkovit i djelotvoran sustav financijskog upravljanja i kontrola. O uočenim nepravilnostima po provedenim provjerama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izvijestiti Ministarstvo financija. Ove provjere obavljaju se tijekom cijele 2012. za Izjave predane za 2011.

Načelnici, gradonačelnici i župani pokreću, u skladu sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, postupak smjene čelnika proračunskih i izvanproračunskih korisnika koji nisu predali Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Dakle, čelnici općina, gradova i županija imaju obvezu sastaviti svoje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i predati ih zajedno s  popunjenim Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti i Planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti (te mišljenjem unutarnjih revizora – oni koji maju ustrojenu unutarnju reviziju) Ministarstvu financija do 31. ožujka tekuće za prethodnu godinu. Uz navedeno obvezni su tijekom godine provjeriti sadržaj dokumentacije dobivene od čelnika proračunskih korisnika te na bazi uzorka provjeriti sadržaj Upitnika i odgovora na pojedina ili sva pitanja.

Prilikom postupka primopredaje čelnici sastavljaju Izjavu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti. Izjava se zajedno s popunjenim Upitnikom, Planom otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješćem o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine, Mišljenjem unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini predaje čelniku koji preuzima dužnost i ulaže u Predmet o fiskalnoj odgovornosti.

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti izmijenjena je i dopunjena, a izmjene i dopune objavljene su u Narodnim novinama br. 106/2012. Najvažnija dopuna u samom tekstu Uredbe odnosi se na  pobliže utvrđivanje načina davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti prilikom primopredaje u tijeku proračunske godine. Kada je datum primopredaje raniji od 31. kolovoza uz Izjavu o fiskalnoj odgovornosti sastavljenu za razdoblje od 1. siječnja tekuće godine do datuma prestanka obnašanja dužnosti predaje se:

  • Izvješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine za one slabosti i nepravilnosti koje su prema Planu otklanjanja slabosti i nepravilnosti trebale biti otklonjene u razdoblju do datuma prestanka obnašanja dužnosti.
  • prilozi sastavljeni za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca prethodne godine, a to su: popunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izviješće o otklonjenim slabostima i nepravilnostima utvrđenima prethodne godine i Mišljenje unutarnjih revizora o sustavu financijskog upravljanja i kontrola.

Dakle, u postupcima primopredaje koji obuhvaćaju razdoblja do 31. kolovoza nije potrebno ponovo sastavljati Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, već se uz Izjavu prilaže onaj koji je sastavljen za prethodnu proračunsku godinu.  Upitnik je alat za samoprocjenu sustava financijskog upravljanja i kontrola i samo jedan od elemenata za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti te nije svrsishodno ponavljati testiranja više puta tijekom godine.

Izmjenom Uredbe u 2012. mijenja se obrazac Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Izmjena je proizašla između ostaloga i iz potrebe za usklađivanjem s novim propisom u području javne nabave budući da je 1. siječnja 2012. godine na snagu stupio novi Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 90/11).

Osim toga, u praksi se pokazala potreba za izmjenom i dopunom određenih pitanja i referenci radi olakšavanja ispunjavanja zahtjeva prilikom davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti, o čemu detaljno piše u dijelu 4.

Fiskalna odgovornost

Redovna cijena: 235 kn
Teme: Popunjavanje upitnika, sastavljanje planova i izvješća
Broj stranica: 222
Izdanje: Zagreb, 2013.
Autori: Ivana Maletić, Ivana Jakir Bajo, Ana Zorić, Danijela Stepić i Davor Vašiček

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815