Standardni obrazac Europske jedinstvene dokumentacije o nabavi

Europska komisija je 5. siječnja 2016. usvojila Provedbenu uredbu (EU) 2016/7 o utvrđivanju standardnog obrasca za europsku jedinstvenu dokumentaciju o nabavi.
Jedan od najvažnijih ciljeva direktiva 2014/24/EU i 2014/25/EU smanjenje je administrativnog opterećenja javnih naručitelja, naručitelja […]

Smiju li se uvažiti „papirnate“ ponude ako naručitelj započinje postupak javne nabave u 2015. (za nabavu velike vrijednosti), a odredi otvaranje ponuda u 2016. godini?

Mišljenje Ministarstva gospodarstva koje je objavljeno na internetskoj stranici http://javnanabava.hr/default.aspx?id=4011:
„Obveze sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a vezano uz propisivanje obvezne dostave ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku u dokumentaciji za nadmetanje
Člankom 42. Zakona […]

Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2016.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, a nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.
Europska […]

Javna nabava – Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima nabave financiranih iz ESI fondova

Europska komisija objavila je 29. listopada 2015. publikaciju Javna nabava – Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova s ciljem da se […]

Komunikacija komisije o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom

Europska komisija je dana 9. rujna 2015. godine u okviru paketa mjera koje predlaže za rješavanje aktualne azilantske krize donijela Komunikaciju o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM (2015) 454 final. Cilj […]