Nove vrijednosti EU pragova od 1. siječnja 2016.

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi nabava velike vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosti europskih pragova, a nabava male vrijednosti je nabava čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.
Europska […]

Javna nabava – Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima nabave financiranih iz ESI fondova

Europska komisija objavila je 29. listopada 2015. publikaciju Javna nabava – Smjernice za praktičare o izbjegavanju najčešćih pogrešaka u postupcima javne nabave u okviru projekata financiranih iz europskih strukturnih i investicijskih fondova s ciljem da se […]

Komunikacija komisije o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom

Europska komisija je dana 9. rujna 2015. godine u okviru paketa mjera koje predlaže za rješavanje aktualne azilantske krize donijela Komunikaciju o propisima u javnoj nabavi u vezi s trenutačnom azilantskom krizom, COM (2015) 454 final. Cilj […]

Javno savjetovanje – procjena učinkovitosti Direktive 2007/66/EZ

Europska komisija je 24. travnja 2015. pokrenula javno savjetovanje s ciljem procjene učinkovitosti odredaba Direktive 2007/66/EZ o pravnim lijekovima u području javne nabave. 

Postoje dvije direktive kojima se uređuju pravna zaštita u području javne nabave: Direktiva 89/665/EEZ […]

Javno savjetovanje – zaštita prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave

Dana 20. travnja 2015. Europska komisija pokrenula je javno savjetovanje u vezi s zaštitom prava intelektualnog vlasništva u postupcima javne nabave. Cilj savjetovanja je prikupiti mišljenja i informacije u vezi s zaštitom prava intelektualnog vlasništva […]