Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata. Dakle, da bi obnovila certifikat osoba mora tijekom njegove valjanosti (3 godine) pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 sata.

Osoba koja je stekla uvjete za obnavljanje certifikata mora Ministarstvu gospodarstva podnijeti zahtjev za obnavljanje certifikata najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti certifikata. Zahtjev se postavlja prema ovom obrascu, a u privitku zahtjeva obavezno se prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata.

Zahtjevi se mogu dostaviti:
1. poštom na adresu: Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb,
2. elektroničkom poštom na adresu: snjezana.kovac@mingo.hr
3. telefaksom na broj: 01/6106604.

Primjer: Za certifikat izdan 15. rujna 2012. godine, zahtjev za obnavljanje može se podnijeti najranije 15. ožujka 2015. godine, a najkasnije 15. rujna 2015. godine.

Sukladno odredbi članka 5. stavka 2. Pravilnika osoba koja propusti dostaviti potpuni zahtjev za obnavljanje certifikata u roku propisanom  u članku 7. stavku 2. ovoga Pravilnika, gubi pravo na obnavljanje certifikata te je za posjedovanje certifikata dužna ispuniti uvjete za njegovo izdavanje.

Više o obnavljanju certifikata možete pogledati ovdje.