FISKALNA ODGOVORNOST: NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA UPITNIKA ZA 2019. - za JLP(R)S i ministarstva

Radionice

Rok predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i kompletiranja dokaza uz testiranje u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti te sastavljanje Upitnika za 2019. je za ministarstva odnosno tijela državne uprave na razini razdjela i JLP(R)S 31. ožujka 2020.

U listopadu 2019. godine Vlada je usvojila novu Uredbu čiji je sastavni dio i novi izmijenjeni i prošireni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti. Navedeno znači da je nova Uredba temelj za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu koja se sastavlja i predaje u 2020. godini.

Obzirom da Upitnik i nadalje ostaje ključni alat za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za samoprocjenu rada proračunskog sustava, s ciljem utvrđivanja koriste li se sredstva zakonito, namjenski svrhovito te funkcionira li sustav unutarnjih kontrola učinkovito i djelotvorno, okosnica ove radionice bit će pregled pitanja iz Upitnika po pojedinim područjima proračunskog procesa s naglaskom na nova pitanja iz Upitnika. Upitnik je do sada obuhvaćao pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja. Novina je da je proširen obuhvat i to na područje transparentnosti i upravljanja imovinom stoga će sva pitanja iz ovih područja biti detaljno objašnjena tijekom radionice.

Svrha radionice je upoznati polaznike s novinama vezanim uz popunjavanje Upitnika i davanje Izjave te odgovaranje na pitanja i rješavanje nedoumica koje se javljaju u praksi.

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Pregled nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
• proširuje se krug obveznika davanja Izjave
NOVI OBRASCI Izjave o fiskalnoj odgovornosti
• ­dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a
• obvezna izobrazba iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike
2. NOVI Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
2.1. UPRAVLJANJE IMOVINOM –  NOVO PODRUČJE
• nepravilnosti i propusti u vezi s evidentiranjem, popisom i vrednovanjem te zakupom, nabavom i prodajom imovine
• unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrola u području upravljanja imovinom
• strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama, planovi za ostvarenje strategija
• analize prije stjecanja nekretnina
• procedura o upravljanju i raspolaganja nekretninama
• korištenje službenih automobila
2.2. TRANSPARENTNOST –  NOVO PODRUČJE
• objava dokumenata u strojno čitljivom obliku
• objava godišnjeg plana rada, financijskih planova i financijskih izvještaja
• izrada i objava vodiča za građane
2.3. PODRUČJE PLANIRANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
• najznačajnija nova pitanja
• ­uključivanje procjene rezultata poslovanja tekuće godine
• ­planiranje sukcesivnog trošenja viškova odnosno pokriće manjkova
• ­posebni dio proračuna sastavljen je od prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika proračuna u koji su uključeni svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika
2.4. PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
• ­najznačajnija nova pitanja
• ­uređenje ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
• ­EV nalozi
• nove procedure iz područja izvršavanja
• ­izvršavanje pravomoćnih presuda
2.5. PODRUČJE JAVNE NABAVE
• osvrt na izmjenu pitanja i usklađivanje sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
• pitanja koja moraju odgovoriti obveznici koji ne provode postupke javne nabave
2.6. PODRUČJE RAČUNOVODSTVA
• najznačajnija nova pitanja
• slanje otvorenih stavaka s 31.10.2019.
• provođenje popisa potraživanja i obveza po pojedinom dužniku i vjerovniku
• provođenje ispravka vrijednosti potraživanja
• usklađivanje prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna
• pravovremena dostava zahtjeva za refundaciju bolovanja
2.7. PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALOG
• najznačajnija nova pitanja
• novi obvezni dijelovi obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju
• sustav dokumentiranja podataka o rizicima

Detalji

FISKALNA ODGOVORNOST: NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA UPITNIKA ZA 2019. - za JLP(R)S i ministarstva

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
19/03/20
10:00 – 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815