Nabave sufinancirane sredstvima EU - pregled potencijalnih rizika i preporuke za njihovo preveniranje u postupcima javne nabave, određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Radionice

Stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) uvedene su značajne novine vezane uz niz instituta koje zakon regulira. Dosadašnja praktična primjena Zakona pokazala je da ima niz nejasnoća oko tumačenja Zakona pogotovo kada se radi o postupcima javnih nabava financiranih EU sredstvima. Navedeno je posebno važno jer u slučaju pogrešne ili nepravilne primjene pojedine odredbe ZJN 2016 ili nekog instituta reguliranog ZJN 2016 dolazi do primjene financijskih korekcija koje mogu imati ozbiljne posljedice za proračun naručitelja. Kako bi se izbjegla primjena financijskih korekcija od strane kontrolnih institucija i sankcioniranje nezakonitosti od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave organizira se predmetna radionica u cilju pomoći naručiteljima koji provode postupke javne nabave financirane sredstvima EU.

Radionica je osim javnim naručiteljima namijenjena i svima onima koji žele saznati nešto više o preveniranju rizika u postupcima javne nabave u okviru EU projekata.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Broj polaznika je ograničen!

Program

Naziv programa Nabave sufinancirane sredstvima EU – pregled potencijalnih rizika i preporuke za njihovo preventiranje u postupcima javne nabave, određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
Evidencijski broj 2018-0129
Redni broj PU (5/18)
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Priprema postupka javne nabave prije objave dokumentacije o nabavi
• Uloge i nadležnosti posredničkih tijela koja kontroliraju provedbu javne nabave na projektima sufinanciranim sredstvima EU (ex-ante i ex-post provjere)
• Specifičnosti kod izrada plana nabave za potrebe projekata sufinanciranih sredstvima EU
• Istraživanje tržišta i prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – nova pravila iz Elektroničkog oglasnika javne nabave
• Važnost poštivanja načela u fazi izrade dokumentacije o nabavi s osvrtom na praksu DKOM-a i Europskog suda pravde
PPT, VJEŽBA IZRADE PLANA NABAVE, INTERAKTIVNA RASPRAVA
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15
90 minuta/2 nastavna sata)
Prikaz najčešćih pogrešaka naručitelja po segmentima  dokumentacije o nabavi  na primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU
• Razlozi isključenja (obvezni i fakultativni)
• Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
• Ekonomska i financijska sposobnost
• Tehnička i stručna sposobnost
• Jamstva u javnoj nabavi
PPT,  INTERAKTIVNA RASPRAVA
12:15 – 13:00 Stanka za ručak
13:00 – 16:00
(180 minuta/4 nastavna sata)

Određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude
• Zahtjevi u pogledu određivanje kriterija odabira
• Izbor i primjena kriterija povezanih s predmetom nabave
• Modeli ocjene ponuda
Prikaz najčešćih pogrešaka naručitelja prilikom određivanja i vrednovanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude na primjerima provedenih nabava sufinanciranih sredstvima EU
• Pogreške prilikom određivanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u dokumentaciji o nabavi
• Pogreške prilikom vrednovanja kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude u fazi pregleda i ocjene ponuda
• Analiza pojedinih kriterija (rasprava)

Broj polaznika Maksimalno 50

Detalji

Nabave sufinancirane sredstvima EU - pregled potencijalnih rizika i preporuke za njihovo preveniranje u postupcima javne nabave, određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

Naknada za sudjelovanje:

1.100,00 kn (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)
1.310,00 kn (uključen PDV, uključena knjiga Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi po promotivnoj cijeni, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin, ručak, kava u pauzi)
Za više polaznika iz iste institucije odobravamo dodatni popust od 100,00 kn (s PDV-om) po polazniku.

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin
Predavači: Mirjana Čusek-Slunjski i Nikolina Bačurin
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
28/05/18
09:00 - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815