NOVA UREDBA I UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Radionice

Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji se primjenjuje od početka ove godine, predvidio je donošenje nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila. Stoga je u listopadu 2019. godine Vlada usvojila novu Uredbu čiji je sastavni dio i novi izmijenjeni i prošireni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti.  Ono što je iznimno važno istaknuti jest da će svi obveznici Izjavu temeljem nove Uredbe prvi put sastavljati za 2019. godinu u 2020. godini.

Obzirom da Upitnik i nadalje ostaje ključni alat za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za samoprocjenu rada proračunskog sustava, s ciljem utvrđivanja koriste li se sredstva zakonito, namjenski svrhovito te funkcionira li sustav unutarnjih kontrola učinkovito i djelotvorno, okosnica ovog seminara bit će pregled pitanja iz Upitnika po pojedinim područjima proračunskog procesa s naglaskom na nova pitanja iz Upitnika. Upitnik je do sada obuhvaćao pitanja iz područja planiranja, izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja. Novina je da se proširuje obuhvat i to na područje transparentnosti i upravljanja imovinom stoga će sva pitanja iz ovih područja biti detaljno objašnjena tijekom seminara.

Ovim putem podsjeća se korisnike kako se kroz pitanja iz Upitnika zahtijeva donošenje tri nove procedure: procedura blagajničkog poslovanja kojom trebaju biti definirane sve aktivnosti vezane uz promet gotovim novcem (iz pitanja 26), procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga (iz pitanja 27) i procedura kojom su detaljno utvrđeni poslovi upravljanja i raspolaganja nekretninama te ovlasti i nadležnosti zaposlenika za obavljanje i kontrolu navedenih poslova (pitanje 84) koje bi trebale biti donesene do 31. listopada 2019. kako bi se na odgovarajuća pitanja mogao dati potvrdan odgovor prilikom davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu.

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Pregled nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
• proširuje se krug obveznika davanja Izjave
NOVI OBRASCI Izjave o fiskalnoj odgovornosti
• dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a
• obvezna izobrazba iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike
• donošenje novih procedura do 31.10.2019. godine
2. NOVI Upitnik o fiskalnoj odgovornosti
2.1. PODRUČJE PLANIRANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
• najznačajnija nova pitanja
• uključivanje procjene rezultata poslovanja tekuće godine
• planiranje sukcesivnog trošenja viškova odnosno pokriće manjkova
• posebni dio proračuna sastavljen je od prikupljenih i objedinjenih prijedloga financijskih planova proračunskih korisnika proračuna u koji su uključeni svi vlastiti i namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika
2.2. PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA
• najznačajnija nova pitanja
• uređenje ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda
• EV nalozi
• nove procedure iz područja izvršavanja
• izvršavanje pravomoćnih presuda
2.3. PODRUČJE JAVNE NABAVE
• osvrt na izmjenu pitanja i usklađivanje sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
• pitanja koja moraju odgovoriti obveznici koji nemaju javne nabave
2.4. PODRUČJE RAČUNOVODSTVA
• najznačajnija nova pitanja
• slanje otvorenih stavaka s 31.10.2019.
• provođenje popisa potraživanja i obveza po pojedinom dužniku i vjerovniku
• provođenje ispravka vrijednosti potraživanja
• usklađivanje prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna
• pravovremena dostava zahtjeva za refundaciju bolovanja
2.5. PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALOG
• najznačajnija nova pitanja
• novi obvezni dijelovi obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju
• sustav dokumentiranja podataka o rizicima
2.6. TRANSPARENTNOST – NOVO PODRUČJE
• objava dokumenata u strojno čitljivom obliku
• objava godišnjeg plana rada, financijskih planova i financijskih izvještaja
• izrada i objava vodiča za građane
2.7. UPRAVLJANJE IMOVINOM – NOVO PODRUČJE
• nepravilnosti i propusti u vezi s evidentiranjem, popisom i vrednovanjem te zakupom, nabavom i prodajom imovine
• unaprjeđenje sustava financijskog upravljanja i kontrola u području upravljanja imovinom
• strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama, planovi za ostvarenje strategija
• analize prije stjecanja nekretnina
• procedura o upravljanju i raspolaganja nekretninama
• korištenje službenih automobila
3. Izmijenjeni i dopunjeni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Detalji

NOVA UREDBA I UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
28/11/19
10:00 – 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815