Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa

Radionice

Radi aktualne zdravstvene situacije, radionica je odgođena s prvotnog termina 20. ožujka 2020.
Novi termin odgođene radionice predviđen je za 8. svibnja 2020.

Pregled i ocjena ponuda propisani su Zakonom o javnoj nabavi i Pravilnikom o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Narodne novine 65/2017) i to jednako za javne i za sektorske naručitelje. U praktičnoj primjeni navedenih propisa postoje nejasnoće oko toga kako pravilno primijeniti članak 293. prilikom pregleda i ocjene ponuda, odnosno koje informacije ili dokumentacija je nepotpuna ili pogrešna, u kojim situacijama i u kojoj fazi pregleda i ocjene ponuda primijeniti odredbe navedenog članka te što se i na koji način može nadopuniti ili objasniti od dostavljenih ažuriranih dokumenata.

Nadalje, javni naručitelj obvezan je iz postupka javne nabave isključiti gospodarski subjekt ako utvrdi da je gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan u RH i/ili ovlaštena osoba koja nije državljanin RH, pravomoćnom presudom osuđena za kaznena djela iz točke 1. podtoč. od a) do f) stavka 1. članka 251. ZJN 2016 i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim propisima države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je osoba državljanin, obuhvaćaju razloge za isključenje iz članka 57. stavka 1. točaka od (a) do (f) Direktive 2014/24/EU. Dio radionice bit će posvećen pitanju kako u praksi provjeriti nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba.

U zadnjem dijelu radionice naglasak će biti na Institutu sukoba interesa. Institut sukoba interesa, kako je uređeno ZJN 2016, u bitnome sadrži rješenja navedenoga pitanja na način kako je to bilo uređeno člankom 13. prethodnog Zakona o javnoj nabavi, s time da su pojedina pitanja detaljnije regulirana. Navedenim odredbama Zakona određuje se koji se odnosi naručitelja i gospodarskog subjekta smatraju sukobom interesa prilikom sklapanja ugovora o javnoj nabavi, tko su predstavnici naručitelja koji kao nositelji javne dužnosti mogu biti u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi, koja je posljedica postojanja sukoba interesa između naručitelja i gospodarskog subjekta ukoliko dođe do sklapanja ugovora i sl. U ovom dijelu radionice nastojat ćemo odgovoriti na pitanja: na koje predstavnike naručitelja se odnosi sukob interesa i u kojem obimu, kako prepoznati i na vrijeme upozoriti na sukob interesa i koje su posljedice postojanja sukoba interesa u postupcima javne nabave.

Cilj radionice je otkloniti nedoumice i odgovoriti na pitanja koja se javljaju u praksi vezano uz pregled i ocjena ponuda, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa.

Na radionici ćete saznati:

 • Na koje predstavnike naručitelja se odnosi sukob interesa i u kojem obimu?
 • Kako prepoznati i na vrijeme upozoriti na sukob interesa?
 • Koje su posljedice postojanja sukoba interesa u postupcima javne nabave?
 • Što je važno u članku 285. ZJN 2016. i na koji način tumačiti i primijeniti odredbe stavka 3. kojim je propisano da javni naručitelj mora odrediti kriterije za odabir ponude na način koji mu omogućava učinkovit pregled i ocjenu ponuda te provjeru informacija dostavljenih od ponuditelja?
 • Kako sačiniti zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda i odluku o odabiru ukoliko imamo primjene odredbi navedenih članaka?
 • Kako u praksi provjeriti nepostojanje ili postojanje osnova za isključenje gospodarskih subjekata i ovlaštenih osoba?
 • Koja su najnovija mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta te kakva je najnovija praksa DKOM-a po navedenoj problematici?

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Program

Naziv programa Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa
Evidencijski broj
2020-0042
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30 Pregled i ocjena ponuda
• ZJN 2016.
• Početak postupka pregleda i ocjene ponuda
• Ponude
• Ponudbeni list
• Troškovnik
• Praksa DKOM-a
Pregled i ocjena ponuda
• ESPD obrazac
• Jamstvo za ozbiljnost ponude
• Tehničke specifikacije
• Praksa DKOM-a
10:30 – 10:50 Stanka za kavu
10:50– 13:05 Pregled i ocjena ponuda
• Komunikacija i EOJN
• Provjera informacija
• Članak 293. pojašnjenje i upotpunjavanje, Praksa DKOM-a
• Usporedba i računska provjera ispravnosti ponude
• Nepravilna, neprikladna i neprihvatljiva ponuda, Praksa DKOM-a
• Izuzetno niska ponuda,  Praksa DKOM-a
• Članak 285. stavak 3.
• Članak 263. ažurirani popratni dokumenti
• Nekažnjavanje-pravni okvir
• Dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane
• Postupanje DKOM-a po službenoj dužnosti
13:05 – 13:45 Stanka za ručak
13:45 – 16:00

Pregled i ocjena ponuda
• Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
• Odluka o odabiru/poništenju
Sukob interesa
• ZJN 2016.
• Direktive
• Praksa DKOM-a
• Praksa Europskog suda
• Posljedice sukoba interesa
• Primjeri iz prakse
• Izjave o nepostojanju/postojanju sukoba interesa
• Ništetnost ugovora o javnoj nabavi

 

Detalji

Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa

Naknada za sudjelovanje:

1.375,00 kn (uključen PDV, prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)

1.275,00 kn za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije (uključen PDV, prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)

Materijal: Prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN Magazin
Predavači: Davor Slivka
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
08/05/20
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815