Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; eESPD obrazac

Radionice

Stupanjem na snagu novog Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) uvedene su značajne novine vezane uz niz instituta koje zakon regulira. Dosadašnja praktična primjena Zakona pokazala je da ima niz nejasnoća oko tumačenja Zakona pogotovo kada se radi o postupcima javnih nabava financiranih EU sredstvima. Navedeno je posebno važno jer u slučaju pogrešne ili nepravilne primjene pojedine odredbe ZJN 2016 ili nekog instituta reguliranog ZJN 2016 dolazi do primjene financijskih korekcija koje mogu imati ozbiljne posljedice za proračun naručitelja. Kako bi se izbjegla primjena financijskih korekcija od strane kontrolnih institucija i sankcioniranje nezakonitosti od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave organizira se predmetna radionica u cilju pomoći naručiteljima koji provode postupke javne nabave financirane sredstvima EU. Osim toga, 18.04.2018. godine stupila je na snagu odredba članka 261. ZJN 2016 prema kojoj se Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi dostavlja isključivo u elektroničkom obliku pa će se sudionicima pokazati kroz EOJN kako naručitelji kod objave postupka izrađuju eESPD obrazac te kako ga ispunjavaju i predaju ponuditelji.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Program

Naziv programa Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; eESPD obrazac
Evidencijski broj 2018-0201
Redni broj PU (6/18)
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izrada općeg dijela dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU sredstava – Iva Šuler i Biljana Lerman
• Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata
• Osnove za isključenje
• Načini dokazivanja – ESPD obrazac
• Ostale opće odredbe dokumentacije o nabavi jamstva
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Najčešće primjedbe posredničkih tijela – Iva Šuler i Biljana Lerman
• Uloga posredničkih tijela
• Na što paziti kod realizacije ugovora financijske korekcije
12:15 – 13:00 Stanka za ručak
13:00 – 16:00
(180 minuta/4 nastavna sata)

eESPD – Zvonimir Jukić i Ostap Graljuk
• Popunjavanje eESPD obrasca od strane naručitelja – primjer na EOJN
• Popunjavanje eESPD obrasca od strane ponuditelja – primjer na EOJN
• Izmjena i dostava eESPD s naručiteljeve i ponuditeljeve strane

Broj polaznika Maksimalno 50

Detalji

Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; eESPD obrazac

Naknada za sudjelovanje:

1.100,00 kn (uključen PDV, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)
1.310,00 kn (uključen PDV, uključena knjiga Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi po promotivnoj cijeni, radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin, ručak, kava u pauzi)
Za više polaznika iz iste institucije odobravamo dodatni popust od 100,00 kn (s PDV-om) po polazniku.

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača, TIM4PIN magazin
Predavači: Iva Šuler, Biljana Lerman, Zvonimir Jukić i Ostap Graljuk
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
14/09/18
09:00 - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815