SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA JLP(R)S I NJIHOVE KORISNIKE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020.-2022. te radnopravne novine

Radionice

Suradnja T4P sa UG

Ovom radionicom jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim proračunskim korisnicima ukazat će se na sve što treba uzeti u obzir kod sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja uz pregled evidentiranja specifičnih poslovnih događaja i transakcija. Kako je u tijeku izrada nove Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila i novi Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, upoznat ćemo se s novostima koje donose. Posebni dio radionice bit će posvećen primjeni e-Računa kod proračuna i proračunskih korisnika JLP(R)S – javnih naručitelja. Također će se dati osvrt na nepravilnosti utvrđene nalazima Državnog ureda za reviziju kod proračuna i proračunskih korisnika JLP(R)S. U dijelu koji se odnosi na specifična knjigovodstvena evidentiranja raspravit će se o usklađivanju podataka između proračunskih korisnika i nadležnog proračuna i računovodstvenom tretmanu sitnog inventara. Uz to, ponovno će se naglasiti važnost pravilnog iskazivanja međusobnih prijenosa unutar sustava istog proračuna. Istaknut će se novine u radno pravnim odnosima, kolektivnim ugovorima i novim tumačenjima s naglaskom na najavljene izmjene i specifičnosti službenih putovanja, mogućnosti neoporezivih isplata zaposlenicima i osobama izvan radnog odnosa i brojna druga pitanja.

Radi kvalitetnije organizacije seminara, slobodno uputite svoja specifična pitanja na pitajcentar@tim4pin.hr.

Program

PROGRAM
NAJAVE!!! Nova Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila i novi Upitnik uz Uredbu
1. Primjena e-Računa kod proračuna i proračunskih korisnika JLP(R)S – javnih naručitelja
2. Osvrt na nepravilnosti utvrđene nalazima Državnog ureda za reviziju
• Naplata potraživanja
• Kontrole namjenskog korištenja proračunskih sredstava
• Evidencija ugovora
• Ostalo
3. Specifična knjigovodstvena evidentiranja proračunskih korisnika JLP(R)S
• Usklađivanje podatka na osnovnim računima 16721 Potraživanja za prihode uplaćene u proračun i 23956 Obveze proračuna za naplaćene prihode proračunskog korisnika
• Međusobni prijenosi u sustavu proračuna na podskupinama računa 369 i 639
• Računovodstveni tretman sitnog inventara
• Izmjena knjigovodstvene evidencije za naknade zaposlenicima školskih ustanova
• Ostalo
4. Financijsko izvještavanje
• Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja
• Uočene nepravilnosti u sastavljanju financijskih izvještaja
• Analiza Bilješki dostavljenih uz godišnje financijske izvještaje
5. Priprema proračuna i financijskih planova za 2020.-2022.
6. Novine i aktualnosti u oporezivanju dohotka u 2019.
• Naknada fizičkih osoba koje ostvaruju drugi dohodak kod jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika
• Primici na koje se ne plaća porez na dohodak
• Obračun i umanjenje dnevnice (tuzemne i inozemne)
• Porezne specifičnosti kod obrazovanja i izobrazbe radnika/seminari
• Neoporezivi primici
• Primici u naravi po osnovi nesamostalnog rada
• Najčešće pogreške kod obračuna putnih naloga i loko vožnje

Detalji

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA JLP(R)S I NJIHOVE KORISNIKE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020.-2022. te radnopravne novine

Naknada za sudjelovanje:

790,00 kn za jednog sudionika
590,00 kn za svakog sljedećeg sudionika iz iste institucije (uključen PDV, materijal i kava u pauzi)

Materijal: Radni materijal, prezentacije predavača i TIM4PIN magazin
Predavači: TIM4PIN savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
13/06/19
10:00 - 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815