Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga

Radionice

U 2018. godini doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz značajnih zakonskih i podzakonskih propisa koji uređuju područje gradnje. Neki od najznačajnijih su svakako Zakon o izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara itd.

Temeljem donesenih, izmijenjenih i dopunjenih zakonskih propisa, doneseno je, izmijenjeno i dopunjeno niz pravilnika. Neki od najznačajnijih su Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima, Pravilnik o uvjetima za dobivanje dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara itd.

Međutim, u 2019. godini doneseni su:

 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji,
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima
 • Zakon o izmjenama Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima
 • Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
 • Pravilnik o stručnim zvanjima za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te uvjetima i načinu njihova stjecanja
 • Pravilnik o izmjeni pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
 • Pravilnik o manje složenim radovima

Također je u tijeku e-savjetovanje ili donošenje:

 • Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevnim proizvodima – otvoreno do 31.1.2020.
 • Nacrt Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji s Konačnim prijedlogom zakona – objavljeno izvješće 5.11.2019.
 • Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju – objavljeno izvješće 1.11.2019.
 • Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina – objavljeno izvješće 1.11.2019.
 • Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta – zatvoreno 21.8.2019.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkom pregledu građevine – objavljeno izvješće 1.11.2019.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o održavanju građevina – objavljeno izvješće 1.11.2019.
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera – objavljeno izvješće 1.11.2019.
 • Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima – objavljeno izvješće 1.11.2019.
 • Tehničkog propisa o izmjenama Tehničkog propisa o građevnim proizvodima – objavljeno izvješće 12.8.2019.
Stupanjem na snagu odredbi navedenih zakona i pravilnika značajno se mijenja pristup pripreme i provedbe postupaka javne nabave, izrade dokumentacije o nabavi, a pogotovo u dijelovima koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, posebnih uvjeta za izvršenje ugovora, uvjeta koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, prijedlogu ugovora o javnoj nabavi i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i zakonito postupanje.

U postupcima javnih nabava, vrlo je važno poznavanje posebnih propisa, uredbi, priručnika, uputa, mišljenja MINGO, rješenja DKOM-a i presuda VUS-a.

 • Znamo li kako pravilno odrediti predmet nabave i primijeniti posebne propise prilikom javnih nabava iz područje gradnje?
 • Kako pravilno odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta?
 • Što sve moramo uzeti u obzir prilikom sastavljanja prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje?
 • Koje su najčešće pogreške javnih naručitelja?
 • Nadalje, člancima 327.-331. ZJN 2016, određena su pravila kojima se uređuju projektni natječaji. Znamo li kako ga pravilno pripremiti i provesti te što nakon toga?

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Program

Naziv programa Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga
Evidencijski broj
2019-0446
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30 Uvod u teme
• ZJN 2016
• Zakonska regulativa iz područja gradnje
• Podzakonski propisi
• Značaj pravilnih naziva i definicija
Što su to inženjerske usluge?
• Projektiranje
• Idejno rješenje
• Arhitektonski natječaj Pravila kojim se uređuju projektni natječaji
• Glavni projekti
• Izvedbeni projekti
• Aktivnosti prilikom određivanja projektnog zadatka
• Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ili uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
• Kriteriji za odabir ponude
• Prijedlog ugovora o javnoj nabavi
• Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima!
10:30 – 10:50 Stanka za kavu
10:50– 13:05 Stručni nadzor građenja
• Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ili uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
• Kriteriji za odabir ponude
• Prijedlog ugovor o javnoj nabavi
Projektantski nadzor
• Kada?
• Na koji način?
• Treba li nam?
Radovi
• Što je to izvedba građevinskih i drugih radova?
• Definicije
• Odredbe propisa koje se odnose na izvedbu građevinskih i drugih radova
13:05 – 13:45 Stanka za ručak
13:45 – 16:00

Što moramo uzeti u obzir kod pripreme i provedbe postupka javne nabave radova?
• Značaj planiranja i pripreme projekta
• Provedba postupka javne nabave
• Ugovor o javnoj nabavi radova

 

Detalji

Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga

Naknada za sudjelovanje:

1.500,00 kn (uključen PDV, prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)

1.400,00 kn za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije (uključen PDV, prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN Magazin, ručak, kava u pauzi)

Materijal: Prezentacije predavača, radni materijal, TIM4PIN Magazin
Predavači: Davor Slivka
Mjesto: Hotel Palace, Trg J.J. Strossmayera 10, Zagreb
Datum i vrijeme održavanja:
14/02/20
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815