Ispravak pretporeza za zalihe dobara pri prijelazu s redovnog na posebni postupak oporezivanja

U slučaju prijelaza s redovnog postupka oporezivanja na posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike i obrnuto propisuje se ispravak pretporeza za zalihe dobara.
Malim poreznim obveznikom smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj […]

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Snižena stopa za lijekove

Od 1. siječnja 2015. godine, PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5 % na sve lijekove koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode.

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Mjesto oporezivanja elektroničkih usluga telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i TV emitiranja koje se obavljaju osobama koje nisu porezni obveznici

Mjestom obavljanja ovih usluga osobi koja nije porezni obveznik smatra se mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište. Kako bi se izbjegla potreba za višestrukim registriranjem za potrebe PDV-a u svim državama članicama EU koje su identificirane kao mjesta potrošnje predmetnih usluga, isporučitelji se mogu registrirati u samo jednoj državi članici.

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Ukinuta je obveza podnošenja konačnog obračuna PDV-a (obrazac PDV-K)

Porezni obveznici su za 2014. godinu trebali podnijeti konačni obračun PDV-a do 28. veljače 2015. godine. Od 1. siječnja 2015. ukinuta je obveza podnošenja konačnog obračuna PDV-a, što znači da će porezni obveznik sva usklađenja i ispravke za tu godinu iskazati u novoj prijavi koju podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, odnosno u prijavi za […]

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Obračun poreza na dodanu vrijednost po naplaćenim naknadama

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u (NN, br. 143/14) u sustav PDV-a se uvodi postupak obračuna PDV-a po naplaćenim naknadama za sve porezne obveznike čija vrijednost isporuke dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 3.000.000,00 kuna bez PDV-a. Iznos od 3.000.000,00 kuna ima karakter praga, čijim prelaskom u idućoj […]

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Oporezivanje nekretnina od 2015. godine

Od 1. siječnja 2015. godine plaćanja PDV-a su oslobođene

isporuke građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojemu se nalaze ako je od datuma njihovog prvog nastanjenja ili korištenja do datuma sljedeće isporuke proteklo više od 2 godine
isporuke svih zemljišta osim građevinskog zemljišta

Prometom nekretnina smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj. Radi sprječavanja mogućnosti […]

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnose novi Obrazac za porez na potrošnju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 147/14), propisuje:

NOVI OBRAZAC PP-MI-PO za obračun i mjesečno plaćanje poreza na potrošnju.
Podnosi se do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec, za obračunska razdoblja od 1. siječnja 2015.

PROMIJENJENA JE MJESNA NADLEŽNOST za podnošenje prijave poreza na potrošnju.
Obrazac PP-MI-PO se prijavljuje […]

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Porezni postupci

Ukida se obveza izdavanja rješenja u slučaju obveze plaćanja poreza na dobit ukoliko osobe koje načelno nisu obveznici poreza na dobit obavljaju neku gospodarsku djelatnost, a uvodi se obveza prijave početka obavljanja gospodarske djelatnosti Poreznoj upravi.
Osobe koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na […]

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Novi kriteriji za korištenje olakšice za reinvestiranu dobit

Reinvestirana dobit se mijenja za prijavu poreza na dobit za 2015. godinu.
Reinvestiranom dobiti smatra se ostvarena dobit poreznog razdoblja iskorištena za povećanje temeljnog kapitala sukladno posebnim propisima, koja je jednaka iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu kupljenu po tržišnim uvjetima s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta i za koju se rashodi u cijelosti utvrđuju […]

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|

Smanjenje porezne osnovice za prihode od dividendi i udjela u dobiti

Zakon o porezu na dobit usklađen je s Direktivom Vijeća 2014/86/EU o zajedničkom sustavu oporezivanja primjenjivom na matična društva i društva kćeri iz različitih država članica.
Porezna osnovica poreza na dobit može se umanjiti za prihode od dividendi i udjela u dobiti kojima isplatitelj nije mogao iskazati porezno priznate rashode odnosno nije ih mogao koristiti kao […]

2. siječnja, 2015|Financije i računovodstvo|