TIM4PIN MAGAZIN 10/2017. str. 63. Ante Loboja
Novi Zakon o javnoj nabavi objavljen je u Narodnim novina. br. 120/2016., a stupio je na snagu 1. siječnja 2017. godine. Novim Zakonom o javnoj nabavi (dalje u tekstu: ZJN 2016.), u hrvatski pravni sustav implementirane su Direktiva 2014/24/EU i Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća o javnoj nabavi, od 26. veljače 2014., a koje su stupile na snagu 17. travnja 2014. Autor u članku obrađuje institut sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave, u smislu aktualnoga Zakona o javnoj nabavi.