I u doba pandemije obvezno je poštivanje pravila o državnim potporama. Izvanredne okolnosti rezultirale su nizom mjera koje je poduzela središnja država i JLS-e kako bi očuvale radna mjesta i ekonomsku ugroženost gospodarstva. Svaka javna mjera/financiranje koju (ne)izravno poduzimaju državna tijela (neovisno o razini) u korist poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost (u pravilu) predstavlja državnu potporu.  Javna mjera/financiranje predstavlja državnu potporu i ako je u korist poduzetnika ne poduzima izravno država već javno ili privatno tijelo koje je za tu svrhu država osnovala ili imenovala.

U slučaju izvanrednih događaja države članice EU mogu dodijeliti državne potpore izravno temeljem članka 107. stavka 2. UFEU-a, koji propisuje da se spojivim s unutarnjim tržištem smatraju potpora za otklanjanje štete zbog izvanrednih događaja.

Potpore iz članka 107. stavka 2. točke (b) UFEU-a

Pandemija COVID-a 19 je po svojoj prirodi izvanredni događaj, prema pravilima o državnim potporama događaji koji se smatraju izvanrednim moraju kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete: štete uzrokovane takvim događajima nije moguće (ili je teško) predvidjeti, moraju imati znatan učinak na gospodarstvo i moraju dovesti poduzetnike u stanje u kojem se uvjeti znatno razlikuju od uobičajenih tržišnih uvjeta poslovanja.

Kako bi poduzetnik mogao ostvariti potpore za otklanjanje štete izazvane izvanrednim događajima, štete/poteškoće moraju biti isključivo povezane s pandemijom COVID-a 19 (nije dovoljno da poduzetnik samo djeluje u pogođenom sektoru ili regiji), njihov iznos mora biti ograničen iznosom štete i mogu se dodijeliti u iznosu do 100% od iznosa štete. U slučaju isplaćenih premija osiguranja iznos potpore se umanjuje.

Potpore male vrijednosti

U Republici Hrvatskoj općine, gradovi i županije dodjeljuju potpore male vrijednosti (uz nekoliko izuzetaka). Dodjela potpore male vrijednosti propisana je Uredbom Komisije br. 2407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SLEU, L 352, od 24. 12. 2013.; dalje Uredba 1407/2013).

S obzirom da gradovi, općine i županije gotovo jedino dodjeljuju potpore male vrijednosti te s obzirom na visinu pragova i međusobno zbrajanje ovih vrsta potpora dodijeljenih u razdoblju od fiskalne 3 godine, moguće je pretpostaviti da poduzetnici vrlo brzo mogu prekoračiti propisane pragove, a u tom slučaju mora uslijediti povrat potpora. Tim više jer i ministarstava, HAMAG-BICRO i HBOR, također, osim državnih potpora, dodjeljuju i potpore male vrijednosti. Dakle, prilikom dodjele potpore male vrijednosti potreban je osobit oprez.

O navedenoj temi opširnije pišemo u ljetnom dvobroju koji izlazi krajem mjeseca…