Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

EDUKACIJA

Program usavršavanja iz javne nabave


Izazovi i rizici u pripremi i provedbi postupaka jednostavne i javne nabave

20.03.2024. webinar / on-line

Predavači: Nada Gunjača, Marijana Kovačević

Materijali: Prezentacijski materijal u PDF formatu.


Naknada za sudjelovanje 120€ (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

Ovaj program usavršavanja odobrilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja te ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.


Naziv programa
Izazovi i rizici u pripremi i provedbi postupaka jednostavne i javne nabave

Evidencijski broj
2023-0044

Trajanje programa
8 nastavnih sati

Razina: napredna


Raspored predavanja

09:00 – 10:30 - 90 minuta/2 nastavna sata

Stručno povjerenstvo za pripremu i provedbu postupaka nabave 
-    sastav povjerenstva, ovlasti i odgovoprnosti 

Najveći rizici i moguće mjere suzbijanja korupcije i sukoba interesa u javnoj nabavi

Interaktivna radionica, ogledni primjer općeg akta, pitanja i odgovori, diskusija

10:30 – 10:45
Stanka

10:45 – 12:15 - 90 minuta/2 nastavna sata

Opći akt za jednostavnu nabavu:

  • Opći akt naručitelja za provedbu jednostavne nabave
  • Primjena načela u jednostavnoj nabavi i prekogranični interes

Interaktivna radionica, ogledni primjer općeg akta, pitanja i odgovori, diskusija

12:15 – 12:45
Stanka

12:45 – 14:15 - 90 minuta/2 nastavna sata

Tehničke specifikacije predmeta nabave:

  • Istraživanje tržišta i izazovi u pripremi dokumentacije o nabavi
  • Izazovi u definiranju tehničkih specifikacija
  • Norma kao tehnička specifikacija vs norma kao kriterij za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta

Interaktivna radionica, ogledni primjer općeg akta, pitanja i odgovori, diskusija

14:15 – 14:30
Stanka

14:30 – 16:00 - 90 minuta/2 nastavna sata

Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude 

  • mogućnosti i izazovi postavljanja kriterija
  • izazovi u pregledu i ocjeni ponuda  

Interaktivna radionica, ogledni primjer općeg akta, pitanja i odgovori, diskusija

Ishodi učenja:

1.    Razumijevanje uloge stručnog povjerenstva u pripremi i provedbi postupaka javne i jednostavne nabave;utvrditi i ustrojiti stručno povjerenstvo za nabavu čiji članovi raspolažu s odgovarajućom razinom znanja i iskustva - sudjelovati u stručnom povjerenstvu za javnu nabavu - pružati povratne informacije ponuditeljima - provjeriti postoji li sukob interesa među članovima stručnog povjerenstva za nabavu -

2.    Razumijevanje i definiranje jednostavne nabave za koju nije obvezna primjena Zakona o javnoj nabavi za sve naručitelje.  Razumijevanje i obvezna primjena načela slobode kretanja robe, načela slobode poslovnog nastana i načelo slobode pružanja usluge te načela koja iz toga proizlaze, kao što su načelo tržišnog natjecanja, načelo jednakog tretmana, načelo zabrane diskriminacije, načelo uzajamnog priznavanja, načelo razmjernosti i načelo transparentnosti. 

3.    Razumijevanje važnosti istraživanja tržišta te upoznavanje s alatima za istraživanje i analizu tržišta. Razumijevanje  prave uloge i formata tehničkih specifikacija u postupku nabave - razvijanje tehničkih specifikacija koje odražavaju ishode procjene potreba i analize tržišta;u tehničkim specifikacijama upotrebljavati izvedbene ili funkcionalne zahtjeve ili upućivati na norme i oznake - točno utvrditi dokumente koje treba uključiti u dokumentaciju o nabavi - odrediti odgovarajući model ugovora – 

4.    Upoznavanje s rješenjima iz prakse u cilju rješavanja izazova pri definiranju kriterija za odabir ponude te pregledu i ocjeni istih kroz novu platformu EOJN RH ( ručno rangiranje i automatsko rangiranje ponuda)