Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provelo je javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću radi pripreme Poziva na dostavu projektnih prijava: Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Javni pozivi će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritet 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; Specifični cilj 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora; Aktivnost 4c1.2. Energetska obnova i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je trajalo do 13. svibnja, a na stranicama Ministarstva je dostupna finalna uputa za prijavitelje. U nastavku možete vidjeti najvažnije stavke iz uputa za prijavitelje.

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

4c1.2. Energetska obnova i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja:

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

I. Energetska obnova javnih zgrada:

 1. Obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice kojom se dodaju, obnavljaju ili zamjenjuju dijelovi zgrade koji su dio omotača grijanog ili hlađenog dijela zgrade kao što su prozori, vrata, prozirni elementi pročelja, toplinska izolacija podova, zidova, stropova, ravnih, kosih i zaobljenih krovova, pokrova i hidroizolacija.
 2. Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja ugradnjom novog visokoučinkovitog sustava.
 3. Zamjena postojećeg sustava grijanja potrošne vode sustavom koji koristi OIE.
 4. Zamjena ili uvođenje sustava hlađenja visokoučinkovitim sustavom.
 5. Zamjena ili uvođenje sustava prozračivanja visokoučinkovitim sustavom.
 6. Zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom.
 7. Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije ugradnjom sustava za solarno grijanje odnosno pripremu potrošne tople vode, dizalica topline, visokoučinkovite kogeneracije, toplana ili kotlova na biomasu itd., ako se proizvedena energija koristi isključivo za potrebe energetsko-arhitektonske funkcionalne cjeline.
 8. Uvođenje sustava automatizacije i upravljanja zgradom.
 9. Uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.

 II. Tehnička pomoć i aktivnosti vidljivosti i komunikacije:

 1. pružanje usluga tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta
 2. troškovi energetskog pregleda nakon provedene energetske obnove
 3. troškovi izrade energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove
 4. pružanje usluga stručnog nadzora građenja
 5. pružanje usluga PR / komunikacijskih aktivnosti radi EU vidljivosti projekta

 III. Prihvatljive aktivnosti u smislu provedbe mjera energetske učinkovitosti:

 1. građevinske mjere
 2. strojarske mjere
 3. elektrotehničke mjere
 4. kombinacija mjera.

 FINANCIJSKA ALOKACIJA I INTENZITET POTPORE

Indikativna alokacija: 7 milijuna eura (30 % ERDF, 40 – 65 % FZOEU, 5 – 30 % korisnik – dokaz: izvadak iz proračuna, izjava o osiguranju sredstava).

U okviru poziva osigurano je 50 milijuna kuna iz ERDF-a i FZOEU-a. Za ovaj Poziv osigurano je 50.000.000,00 kn (pedeset milijuna kuna) iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Najniži iznos koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi iznosi 5.000,00 kuna, a najviši 5.000.000,00. Maksimalni doprinos EU iznosi 30 % od ukupno prihvatljivih troškova. Intenzitet iznosa bespovratnih sredstava određuje se prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne (regionalne) samouprave sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN, br. 158/13). Pri određivanju intenziteta bespovratnih sredstava relevantan je indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem području se nalazi zgrada, koja je predmet energetske obnove. Prihvatljivo razdoblje provedbe projekta je od 1. siječnja 2014. godine. Trajanje projekta ne može biti duže od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 1. Središnja država – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova.
 2. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave – vlasnici zgrada, korisnici zgrada, osnivači javnih ustanova.
 3. Javne ustanove vlasnici / korisnici javnih zgrada u javnom vlasništvu koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Partnerske organizacije i partnerstvo nisu prihvatljivi, prijavitelj mora djelovati pojedinačno.
Prijavitelj u postupku dodjele može podnijeti više projektnih prijava. Postupak dodjele obuhvaća razdoblje od predaje projektne prijave do donošenja konačne odluke o predmetnoj projektnoj prijavi o čemu se Prijavitelj obavještava pismeno. Prijavitelj je dužan i prije i nakon projekta provesti energetski pregled, te priložiti presliku Izvješća o energetskom pregledu zgrade i preslike energetskog certifikata. Korisnik kojem se odobre sredstva po ovom Pozivu neće se moći istovremeno prijaviti za sustav zajamčenih tarifa za proizvodnju obnovljivih izvora energije.

Bespovratna sredstva neće se dodijeliti:

 1. Prijavitelju za sufinanciranje energetske obnove zgrade u kojoj se ostvaruje više od 5% prihoda iz komercijalne djelatnosti u prethodnoj fiskalnoj godini.
 2. Prijavitelju koji za sufinanciranje energetske obnove zgrade nema osiguranu financijsku konstrukciju dostatnu za vlastito učešće i za financiranje projekta po principu nadoknade troškova.
 3. Prijavitelju za sufinanciranje energetske obnove zgrade u kojoj se ne odvija javna odgojnoobrazovna aktivnost.
 4. Prijavitelju koji nije registriran u Republici Hrvatskoj.
 5. Prijavitelju za sufinanciranje energetske obnove zgrade za koji nema dokaza o pravu vlasništva (vlasnički list) ili koji ne može dokazati pravni slijed vlasništva od izvornog vlasnika (ugovor o kupoprodaji ili drugi dokument kojim se stječe vlasništvo nekretnine).
 6. Prijavitelju za sufinanciranje energetske obnove zgrade koji ne može dokazati zakonitost zgrade (legalnost zgrade).
 7. Prijavitelju za sufinanciranje energetske obnove zgrade koja je namijenjena za daljnju prodaju ili iznajmljivanje korisnicima iz javnog sektora čija djelatnost nije odgojno-obrazovna.
 8. Prijavitelju koji ne priloži presliku energetskog certifikata uz pripadajuće izvješće o provedenom energetskom pregledu zgrade prije provedbe projekta.
 9. Prijavitelj koji nije uveden u Nacionalnom informacijskom sustavu za gospodarenje energijom (ISGE).

U ovom Pozivu vrijedi pravilo jedna energetsko-arhitektonska funkcionalna cjelina = jedna projektna prijava. Pod pojmom energetsko-arhitektonska funkcionalna cjelina podrazumijeva se jedna zgrada ili više zgrada koje čine arhitektonsku cjelinu i povezane su na zajednički termotehnički sustav. Sufinancirane mogu biti samo postojeće zgrade.

PRIHVATLJIVOST PROJEKATA

Projekti moraju udovoljavati sljedećim uvjetima:

 1. Projekt je u skladu s ciljevima Prioritetne osi 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, Investicijskog prioriteta 4c Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi uključujući javne zgrade, Specifičnog cilja 4c1 Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. i Poziva
 2. Projekt doprinosi ostvarenju pokazatelja rezultata Poziva
 3. Prijavitelj je prihvatljiv
 4. Projektne aktivnosti provode se u potpunosti na području Republike Hrvatske
 5. Aktivnosti projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima predmetne dodjele
 6. Projekt je u skladu s nacionalnim propisima i propisima EU te specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivim na predmetnu dodjelu
 7. Projektni prijedlog u trenutku podnošenja nije fizički završen (fizički izvršene sve aktivnosti unutar projekta) a što će se provjeriti pregledom izvršenja sklopljenih pojedinačnih ugovora na projektu
 8. Provedba projekta na dan objave ovog Poziva nije prešla 50% gotovosti (financijske izvršenosti svih ugovora na projektu), a što će se provjeriti pregledom izvršenja sklopljenih pojedinačnih ugovora na projektu; Ukoliko se Projekt sastoji od više ugovora, pojedinačni ugovori ne smiju premašivati 80% gotovosti (financijske izvršenosti)
 9. Projekt se, na način opisan u projektnom prijedlogu, ne bi mogao provesti bez potpore iz Fondova (prijavitelj nema osigurana sredstva za provedbu projekta na način, u opsegu i vremenskom okviru kako je opisano u projektnom prijedlogu, odnosno potporom iz Fondova osigurava se dodana vrijednost, bilo u opsegu ili kvaliteti aktivnosti, ili u pogledu vremena potrebnog za ostvarenje cilja/ciljeva projekta)
 10. Projekt poštuje načelo nekumulativnosti (odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje)
 11. Planirani izdaci projekta su u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 143/2014) i dodatnim uvjetima za prihvatljivost izdataka primjenjivima na predmetnu dodjelu
 12. Iznos traženih bespovratnih sredstva za Projekt u okviru je propisanog najmanjeg i najvećeg iznosa bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih izdataka koji se mogu dodijeliti temeljem Poziva
 13. Razdoblje provedbe Projekta je od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2014. godine do završetka obavljanja predmetnih aktivnosti, a najkasnije 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 14. Rezultati ulaganja Prijavitelja ostvareni provedbom projekta moraju se zadržati na mjestu ulaganja najmanje 5 (pet) godine po okončanju provedbe projekta.

PRIHVATLJIVOST IZDATAKA

Svi izdaci, kako bi bili prihvatljivi, moraju voditi do ispunjenja ciljeva Poziva: Postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije na godišnjoj razini u zgradama javnog sektora u kojima se obavlja javna djelatnost odgoja i obrazovanja.

Prihvatljivi izdaci:

 1. Trošak energetske obnove zgrada javnog sektora u kojima se obavljaju javne djelatnosti odgoja i obrazovanja (mjere povećanja energetske učinkovitosti – izvođenje radova, u skladu s Tehničkim uvjetima i prihvatljivim mjerama energetske učinkovitosti, a kojim se postiže ušteda energije u skladu s točkom 3.3. Uputa)
 2. Trošak vezan uz nadzor građenja
 3. Trošak energetskog pregleda zgrade nakon energetske obnove
 4. Trošak energetskog certifikata zgrade nakon energetske obnove
 5. Troškovi informatičko – komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver/softver) koji su direktno povezani s provedbom projektnih aktivnosti
 6. Troškovi promidžbe i vidljivosti vezani uz sufinanciranje projekta iz OPKK.
 7. Trošak upravljanja projektom.

Napomena: Detaljan popis tehničkih uvjeta koji moraju biti zadovoljeni Pozivom radi sufinanciranja projekata povećanja energetske obnove zgrada javnog sektora te sa njima povezanih prihvatljivih izdataka i popis prihvatljivih mjera energetske učinkovitosti nalaze se u Dodatku 1.1. Uputa.

Sljedeće kategorije izdataka neće se smatrati prihvatljivima:

 1. Nadoknadivi PDV
 2. Kamate na dug
 3. Izdatak povezan s ulaganjem radi postizanja smanjenja emisije stakleničkih plinova iz aktivnosti koje su navedene u Prilogu I Direktive 2003/87/EZ
 4. Kupnja korištene opreme
 5. Otpremnine, doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu te neoporezivi bonusi za zaposlene
 6. Kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora
 7. Operativni troškovi (izuzev troškova upravljanja projektom)
 8. Gubici zbog fluktuacija valutnih tečaja i provizija na valutni tečaj
 9. Plaćanja bonusa zaposlenima
 10. Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i drugi troškovi u potpunosti financijske prirode
 11. Izdaci iz Pravilnika iz članka 10. stavka 1. Uredbe, a kojeg donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave iz članka 5. stavka 2. Uredbe
 12. Doprinosi u naravi u obliku izvršavanja radova ili osiguravanja robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje nije izvršeno plaćanje, potkrijepljeno dokumentima odgovarajuće dokazne vrijednosti
 13. Kupnja neizgrađenog zemljišta
 14. Kupnja nekretnina (uključujući i pripadajuće izgrađeno zemljište)
 15. Neizravni troškovi
 16. Troškovi osoblja kao dio troškova provedbe projekta
 17. Izdaci povezani s uslugom revizije projekta, koju nabavlja korisnik
 18. Izdaci jamstava za pred-financiranje koja izdaje banka ili druga financijska institucija
 19. Troškovi zakupa materijalne imovine
 20. Ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi

POKAZATELJI REZULTATA

Projektni rezultati su mjerljivi proizvodi koji nastaju kao posljedica provedbe niza projektnih aktivnosti, mogu biti kvalitativni i kvantitativni, a potrebni su kako bi se ispunili specifični ciljevi i svrha projekta. Podatke o pokazateljima Prijavitelj je dužan dostavljati jednom godišnje.


Tablica 1. Pokazatelji rezultata na razini Poziva / projektne prijave

POKAZATELJI REZULTATA OPIS
Prosječna godišnja potrebna toplinska energija za grijanje/hlađenje u obnovljenoj zgradi javnog sektora kWh/m Prijavitelj mora dokazati projektom potrebnu godišnju potrošnju toplinske energije za grijanje/hlađenje u obnovljenoj zgradi javnog sektora kWh/m2
Doprinos smanjenju potrošnje energije Definira se kao razlika između energetske potrebe zgrade prije i poslije energetske obnove mjereno u kWh/god
Doprinos povećanju korištenja obnovljivih izvora energije Definira se kao razlika u broju mjera obnovljivih izvora energije poslije i prije energetske obnove
Doprinos razvoju gospodarstava Definira se kao broj zaposlenih tijekom provedbe energetske obnove zgrade

 

Izvješče o provedenom savjetovanju pogledajte OVDJE.

Pripremila: Kristina Kosor

Izvor: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020
Upute za prijavitelje: Energetska obnova zgrada u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja