Za korištenje Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj unutar novog financijskog razdoblja, nužno je bilo definirati strateški okvir, tj. Program ruralnog razvoja 2014. – 2020., unutar kojeg su definirani osnovni uvjeti i iznosi potpore po mjerama. Tematski prioriteti ulaganja su definirani Uredbom (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća. Navedene prioritete moguće je realizirati mjerama ruralnog razvoja, koje će se financirati sredstvima EAFRD-a u udjelu od 85 %, dok 15 % sredstava dolazi iz nacionalnog proračuna. Uredbom Parlamenta i Vijeća EU 1305/2013, koja propisuje provedbu EAFRD-a zadan je paket mjera između kojih države članice odabiru one koje na najbolji mogući način mogu odgovoriti na zahtjeve koji proizlaze iz njihovih specifičnosti.

Europska komisija odobrila je 26. svibnja 2015., nova 24 Programa ruralnog razvoja zemalja članica EU, a među njima i Program ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020.

Programom je definirano 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

Prosječnu godišnju alokaciju koja iznosi oko 332 milijuna eura Hrvatska planira rasporediti po mjerama na način prezentiran u tablici u nastavku. Valja naglasiti da se gotovo trećina sredstava, odnosno oko 110 milijuna eura godišnje, planira utrošiti u mjeru Ulaganja u fizičku imovinu.

Tablica 1. Odabrane mjere ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

Godina Naziv mjere Udio (posto)
2014.  Ulaganja u fizičku imovinu 32,04
2014.  Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 11,86
 2014.  Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima  13,00
 2014.  Poljoprivreda, zaštita okoliša i klimatski uvjeti  18,14
 2014.  Ekološki uzgoj  4,07
 2014.  Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima  3,18
 2014.  Osiguranje usjeva, životinja i biljaka  2,68
 2014.  LEADER pristup  3,00
 2014.  Tehnička pomoć  2,50
 2015.  Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja  0,43
 2015.  Savjetodavne službe, službe za upravljanje i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima  0,43
 2015.  Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu  0,43
2015.  Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje preventivnih aktivnosti  1,29
2015.  Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje isplativosti šuma  1,71
2015.  Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača  0,50
2015.  Suradnja  0,64
2015.  Uzajamni fondovi  0,93

Program prepoznaje široki krug potencijalnih korisnika: od poljoprivrednih gospodarstava, gospodarskih subjekata u poljoprivredi, šumarstvu, prehrambenoj industriji, turizmu i nepoljoprivrednim djelatnostima koje se obavljaju na ruralnom području, proizvođačkih organizacija, savjetodavnih službi, udruga, medija, znanstvenih i obrazovnih institucija, žena poduzetnica, mladih poljoprivrednika, komunalnih poduzeća, jedinica lokalne samouprave pa do institucija središnje države, koje mogu participirati u mjeri tehničke pomoći predviđenoj EAFRD uredbom.

Programom ruralnog razvoja određuju se kriteriji prihvatljivosti i korisnici mjera, utvrđuju rasponi potpora te se planiraju javna sredstva potrebna za realizaciju mjera. EAFRD daje temeljne odrednice o pitanju kriterija, financijskih alokacija po mjerama i korisniku, a na svakoj državi članici ostaje zadaća jasnijeg definiranja svih navedenih kriterija i fokusiranja na određena područja, sukladno rezultatima analiza stanja.

Temeljem kriterija zadanih regulativom EU-a i Programom ruralnog razvoja te zakonskih akata i proceduralnih odrednica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr), izrađuju se pravilnici za svaku pojedinu mjeru i njima se jasno definiraju pravila za sudjelovanje potencijalnih korisnika na natječajima, koji se pak raspisuju temeljem pravilnika.

Do sada su raspisani natječaji za provedbu operacija u sklopu 5 mjera, a na još 3 mjere se korisnici prijavljuju zajedno s podnošenjem zahtjeva za izravna plaćanja