U okviru investicijskog prioriteta 4c: Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade i u stambenom sektoru, potencijalni korisnici na raspolaganju imaju 411.810.805 eura, i to u okviru četiri specifična cilja.

Alokacija za specifični cilj 4c1: Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, iznosi 210.810.805 eura,u okviru kojeg se i očekuju natječaji.

Glavne ciljne skupine i korisnici: javna tijela / ustanove / tijela (vlasnici zgrada javnog sektora), tijela regionalne i lokalne samouprave, tvrtke koje se bave javnim uslugama.

Aktivnosti koje će se financirati:

 • Provedba programa energetske obnove zgrada (javne i stambene), promicanje cjelovite obnove, uključujući povođenje energetskih pregleda, energetsko certificiranje, izradu projektne dokumentacije, poticanje sklapanja ugovora o energetskom učinku i provođenja mjera obnove poput zamjene starih prozora novima (u vrijednosti nižoj od propisanog), zadovoljavanje minimalnih zahtjeva u pogledu toplinske izolacije, rekonstrukcija/ugradnja sustava za grijanje/hlađenje, uvođenje razdjelnika topline, ugradnje dizalica topline itd.
 • Ugradnja pametnih brojila, pružanje točnih povratnih informacija u vezi s neposrednom potrošnjom energije, uvođenje sustava upravljanja energijom u domaćinstvu, uključujući razne mogućnosti bežične komunikacije (za pametno mjerenje) koji pridonose posebnom cilju dopuštajući korisnicima pažljivije, učinkovitije i ekonomičnije korištenje i upravljanje izvorima energije.
 • Mjere kojima se promiče gradnja zgrada gotovo nulte energije, čime bi se postupno postigla radikalna promjena u načinu na koji se energija koristi u građevinskom sektoru.
 • Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije u svim kategorijama zgrada (zgradama javnog sektora i stambenom sektoru), primjerice ugradnjom sustava za solarno grijanje, toplana na biomasu itd., visokoučinkovita kogeneracija na bazi obnovljivih izvora energije, time zamjenjujući konvencionalno korištena goriva i pružajući stabilne i sigurne neovisne izvore energije, što je od izrazite važnosti u slučaju zabačenijih područja.
 • Aktivnosti povezane s upravljanjem, edukacijom i komunikacijom: pomoć u uspostavi kapaciteta za provođenje mjera energetske učinkovitosti u općinama/županijama, priprema planova energetske učinkovitosti na regionalnoj/lokalnoj razini, uvođenje IT programa za kontinuirano praćenje i analizu potrošnje energije, radionice za širu javnost, edukacija energetskih savjetnika, promotivne aktivnosti (materijali za informiranje, brošure, reklame).

Kriteriji odabira: jasan i mjerljiv doprinos ciljevima relevantnih pokazatelja ostvarenja i pokazatelja rezultata, zrelost nacrta projekta, isplativost, održivost (posebno financijsku), kapacitet provedbe, usklađenost s načelima transparentnosti i nediskriminacije, jednake mogućnosti, socijalnu uključenost i održivi razvoj, te ako je primjenjivo, doprinos rješavanju pitanja specifičnih teritorijalnih prioriteta, komplementarnost/sinergiju s ostalim aktivnostima ESIF-a, doprinos provedbi makro-regionalnih strategija.

Specifični kriteriji: energetski pregledi koji su prihvatljivi za sufinanciranje obvezan su preduvjet za ulaganja u zgrade, tj. neće se započeti s ulaganjem prije dovršetka energetskog pregleda.

Glavni kriteriji pri odabiru ulaganja će se odnositi na razinu planirane uštede, pri čemu će prioritet biti cjelovita obnova koja dovodi do značajnih energetskih ušteda (obično od oko 30 % do 60 %), smanjenje potrošnje energije u zgradama energetskog razreda D ili nižeg, izgrađenih prije 1987., kao i doprinos razvoju lokalnih gospodarstava tehnološkim razvojem i kreiranjem novih poslova unutar aktivnosti obnove i korištenja lokalno dostupnih OIE-ova (biomasa, solarna energija).

Pozornost se treba posvetiti primjeni (ako je moguće, u skladu s preporukom nakon izvršenog energetskog pregleda) integriranog pristupa, tj. uključivanju i udruživanju mjera povezanih s energetskom učinkovitosti i OIE-ovima u zgradama koje će biti predmet obnove. Što se tiče proizvodnje OIE-ova, koji se mogu prijaviti za sustav zajamčenih tarifa, važno je napomenuti da se korisnik neće moći istovremeno prijaviti za sustav zajamčenih tarifa (za proizvedene OIE-ove) i potporu iz ESI fondova, tj. ako se prijavi za sredstva iz ESI fondova u okviru ovog OP-a neće mu se odobriti sustav zajamčenih tarifa i obrnuto. Poštivanje ovog pravila nadzirat će Ministarstvo gospodarstva.

NATJEČAJ U NAJAVI: SMANJENJE POTROŠNJE ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Prijavitelji: javna visoka učilišta, javna znanstvena organizacija, jedinice regionalne (područne) samouprave, sveučilišta, škole, vrtići.

Prihvatljive aktivnosti:

4c1.1. Priprema projektne dokumentacije za energetsku obnovu i poticanje OIE u javnim ustanovama, koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja:

 • izrada glavnog projekta za energetsku obnovu zgrade
 • povođenje energetskih pregleda
 • izrada energetskog certifikata.

Indikativna alokacija: 600.000,00 eura (85 % Europski fond za regionalni razvoj, 15 % Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost).

4c1.2. Energetska obnova i poticanje OIE u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja:

 • obnova ovojnice zgrade
 • zamjena energenata s OIE
 • sustavi grijanja, hlađenja i prozračivanja
 • centralno upravljanje instalacijama zgrade
 • sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode, unutarnje rasvjete
 • nabava opreme potrebne za energetsku obnovu zgrada
 • tehnička pomoć i aktivnosti, vidljivosti i komunikacije: pružanje usluga tehničke pomoći korisniku bespovratnih sredstava u provedbi projekta, izrada energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, pružanje usluga nadzora radova, pružanje usluga PR/komunikacijskih aktivnosti u svrhu povećanja vidljivosti projekta, aktivnosti upravljanja projektom.

Indikativna alokacija: 7 milijuna eura (30 % ERDF, 40 – 65% FZOEU, 5 – 30 % korisnik – dokaz: izvadak iz proračuna, izjava o osiguranju sredstava).

Prihvatljivi korisnici: središnja država – vlasnici/korisnici zgrada; jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave; javne ustanove u vlasništvu središnje države ili vlasništvu lokalne i područne (regionalne) samouprave, koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja te visokog obrazovanja (osnovne škole, srednje škole, učenički domovi, dječji vrtići, jaslice i visokoškolske ustanove).

Indikativan datum objave natječaja: 30. 6. 2015.