Nove direktive o javnoj nabavi Europskog parlamenta i Vijeća, koje reguliraju područje klasične javne nabave (Direktiva br. 2014/24/EU) i nabave subjekata koji djeluju u području vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru i sektoru poštanskih usluga (Direktiva br. 2014/25/EU – sektorska direktiva), za razliku od prethodnih direktiva EU iz 2004. godine, donose odredbe o sukobu interesa prilikom sklapanja javnih ugovora, odnosno ugovora o javnoj nabavi.

U uvodnom dijelu nove klasične direktive navodi se da bi javni naručitelji trebali koristiti sva sredstva koja su im na raspolaganju u okviru nacionalnog prava kako bi se spriječilo narušavanje postupaka javne nabave koje proizlazi iz sukoba interesa. To bi moglo uključivati postupke za utvrđivanje, sprečavanje i uklanjanje sukoba interesa Članak 24. nove klasične direktive i članak 42. nove sektorske direktive propisuju da svaka država članica treba osigurati da javni naručitelji poduzmu prikladne mjere da učinkovito spriječe, prepoznaju i uklone sukobe interesa koji proizlaze iz provedbe postupka nabave, kako bi se izbjeglo bilo kakvo narušavanje tržišnog natjecanja te se osiguralo jednako postupanje prema svim gospodarskim subjektima.

Nadalje, istim člancima propisano je da koncept sukoba interesa obuhvaća barem one situacije kada članovi osoblja javnog naručitelja ili pružatelj usluga službe nabave, koji djeluje u ime javnog naručitelja (javno ili privatno tijelo koje nudi pomoćne aktivnosti nabave na tržištu), koji su uključeni u provedbu postupka nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka nabave.

Više o tome što se smatra sukobom interesa prema ZJN 2016., koje su posljedice njegovog postojanja, Izjavi o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa, posebnom slučaju postojanja sukoba interesa i fakultativnim (neobvezujućim) osnovama za isključenje gospodarskog subjekta pročitajte u novom broju TIM4PIN magazina 10/17 gdje autor u članku obrađuje institut sukoba interesa u vezi s postupcima javne nabave, u smislu aktualnoga Zakona o javnoj nabavi.

Više o TIM4PIN magazinu i pogodnostima pretplate možete pročitati ovdje.