Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

IZDAVAŠTVO
Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u odabranim državama jugoistočne Europe

Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u odabranim državama jugoistočne Europe

163 stranica • veljača 2016.

Cijena: BESPLATNO

Autori: Vesna Vašiček, Davor Vašiček, Maja Letica, Jelena Ćorić, Duško Šnjegota, Jelena Poljašević, Bobana Čegar, Tatjana Jovanović, Biljana Josipović Rodić, Gorana Roje

TEME

Uvodna razmatranja, Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u Republici Hrvatskoj, Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u Republici Srpskoj, Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u Republici Sloveniji, Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u Republici Srbiji, Međunarodne aktualnosti u državnom računovodstvu, Zaključna razmatranja, Popis slika i tablica, Bilješke o autorima

PRIJE KUPOVINE

Besplatno preuzmite izdanje!

INFO


Monografija Računovodstvo, revizija i kontrola javnog sektora u odabranim državama jugoistočne Europe nastala je kao rezultat zajedničkog rada autora iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine (zastupljenu s dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske), Republike Slovenije i Republike Srbije. Autori, prof.dr.sc. Vesna Vašiček, izv.prof. dr.sc. Davor Vašiček, doc.dr.sc. Maja Letica, Jelena Ćorić, mag.oec., prof. dr. Duško Šnjegota, doc. dr. Jelena Poljašević, Bobana Čegar, ma, doc.dr.sc. Tatjana Jovanović, mr Biljana Josipović Rodić, mr.sc. Gorana Roje znanstvenici su i stručnjaci iz područja računovodstva i revizije javnog sektora u svojim državama.

Inspiracija i motivacija za pisanje ove monografije je u činjenici da ne postoji literatura koja daje uvid i usporedbu sustava računovodstva, revizije i kontrole u javnom sektoru odabranih država. Riječ je o državama bivše Jugoslavije koje su do devedesetih godina prošlog stoljeća u zajedničkoj državi imale unificirani zakonski okvir i stručna rješenja na području državnog računovodstva, te revizije i kontrole u javnom sektoru. Nakon osamostaljenja navedene države imale su vlastite pravce i intenzitet razvoja te su razlike koje se uočavaju u danas dosegnutom stupnju razvoja i aktualnom stanju stručnog i zakonskog reguliranja sustava računovodstva, revizije i kontrole u javnom sektoru upravo temeljene na toj činjenici.

Razvoj državnog računovodstva, revizije i kontrole u javnom sektoru potrebno je promatrati u uskoj vezi sa stupnjem razvoja države. To podrazumijeva politički i teritorijalni ustroj, organizaciju državne administracije, strukturu i veličinu javnog sektora, gospodarski razvoj i razvoj društva u cjelini. U ovoj monografiji predstavljen je komparativni prikaz računovodstvenih sustava, revizije i kontrole u javnom sektoru Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine zastupljenu kroz dva entiteta (Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku), Republike Slovenije i Republike Srbije. Pritom se uočavaju sličnosti i razlike kako razvojnih faza tako i temeljnih obilježja računovodstva, revizije i kontrole u javnom sektoru danas. Prikaz je metodološki strukturiran tako da je osigurana usporedivost te je moguće utvrditi sličnosti i razlike u dostignutom stupnju razvoja i prepoznati čimbenike koji su utjecali na pravce i stupanj razvoja.

U monografiiji se također istražuje je li moguće i korisno u daljnjem razvoju državnog računovodstva, revizije i kontrole promatranih zemalja primijeniti iskustva drugih zemalja ili međunarodnih stručnih autoriteta. To uključuje i sagledavanje prepreka i izazova provedbi reformi i primjeni tih međunarodnih iskustava. Naime, područje računovodstva, revizije i kontrole istovremeno je s jedne strane pod značajnim utjecajem nacionalnih autoriteta i obilježja, a s druge strane pod utjecajem okruženja koje zahtjeva harmonizaciju s međunarodnim regulatornim okvirom i standardima. Približavanje tih zahtjeva i očekivanja nije jednostavno. Ponekad je jaz između nacionalnih i nadnacionalnih rješenja vrlo značajan i naizgled teško premostiv.

U razmatranju izazova budućeg razvoja potrebno je uzeti u obzir činjenicu da je između navedenih država, Republika Slovenija članica Europske unije od 2005. godine, Republika Hrvatska od 2013. godine, dok je Republika Srbija otvorila pretpristupne pregovore 2013. godine, a Bosna i Hercegovina u 2016. godini. Monografija pruža sustavni pregled računovodstva, revizije i kontrole u javnom sektoru odabranih država pri čemu su svaku državu istaknuta četiri potpoglavlja koja sadrže: 1. Uređenje države s osnovnim naznakama organizacije države i teritorijalnog ustroja, te obilježjima javnog financiranja i obuhvatom javnog sektora; 2. Regulatorni i institucionalni okvir proračuna, računovodstva i financijskog izvještavanja što uključuje: izradu i donošenje proračuna, izvršavanje proračuna, obilježja računovodstva i financijskog izvještavanja; 3. Obilježja eksterne revizije (državne revizije), proračunskog nadzora, interne revizije i internih financijskih kontrola u javnom sektoru; 4. Naznaka budućih pravaca razvoja i unapređenja računovodstva, revizije i kontrole u javnom sektoru.

U monografiji se također daje prikaz međunarodnih aktualnosti u području računovodstva javnog sektora kako bi se rješenja odabranih zemalja mogla promatrati i u kontekstu šireg okruženja, prvenstveno Europske unije i ostalih međunarodnih rješenja. Monografija je sadržajem namijenjena prvenstveno istraživačima i studentima kojima daje mogućnost usporednog uvida u sustave računovodstva, revizije i kontrole u navedenim državama te je dobra podloga za daljnja istraživanja. Monografija je namijenjena i stručnoj javnosti, računovođama, voditeljima financija i proračuna, revizorima, javnim menadžerima koji imaju svakodnevni doticaj s navedenim temama i pred stalnim su izazovom traženja novih rješenja. Osim toga monografija uslijed svoje sveobuhvatnosti pruža mogućnost političarima i široj javnosti uvid u važno područje javnog sektora u čijem kreiranju svakodnevno sudjeluju. Smatramo da monografija može biti korisna i ministarstvima financija i nacionalnim regulatorima, strukovnim udruženjima i svim ekspertima koji su obvezni razvijati područje računovodstva, revizije i kontrole u javnom sektoru. Navedeni se mogu uputiti u proračunski financijski okvir, način prezentacije javne potrošnje, obujam i sadržaj financijskih informacija koje se nude, te u sve oblike revizije i kontrole kojima je podvrgnut javni sektor.

Monografija je rezultat i intenzivnog i dugotrajnog rada na širem istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost, a koji je prihvaćen za financiranje na razdoblje od četiri godine (2014.-2018.). Radi se o projektu 8509 Accounting and financial reporting reform as a means for strengthening the development of efficient public sector financial management in Croatia (hrvatski prijevod: Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj), voditelj je prof.dr.sc, Vesna Vašiček, a nositelj projekta je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

U rezultate našeg rada uključen je i niz spoznaja koje su dobivene u radu kod proračunskih korisnika ili izravnoj komunikaciji s pojedinim stručnim osobama čije nam je praktično znanje i iskustvo, nesebično podijeljeno sa nama, izuzetno pomoglo. Iskreno im se zahvaljujemo. Zahvaljujemo i svima ostalima koji su pridonijeli objavljivanju ove monografije, posebno svima koji će čitanjem i proučavanjem ovog teksta potvrditi opravdanost objave i osobno obogatiti svoje spoznaje o računovodstvu, reviziji i kontroli javnog sektora odabranih država jugoistočne Europe.