Od siječnja 2015. PDV-om se oporezuju i isporuke građevinskog zemljišta. Građevinskim se zemljištem smatra zemljište za koji je izdan izvršni akt (građevinska dozvola, lokacijska dozvola, rješenje za građenje i slično) kojim se odobrava građenje.
PDV-om je oporeziva isporuka građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze prije prvog nastanjenja ili korištenja odnosno kod kojih od datuma prvog nastanjenja odnosno korištenja do datuma sljedeće isporuke nije proteklo više od dvije godine. Prvo nastanjenje odnosno korištenje dokazuje se jednim od ovih dokumenata: dokumentom nadležnog tijela o prebivalištu ili uobičajenom boravištu, knjigovodstvenom evidencijom kojom se građevina odnosno njezini dijelovi stavljaju u uporabu, bilo kojom drugom dokumentacijom kojom se dokazuje korištenje nekretnine i njezinih dijelova kao što su: ugovor o najmu, ugovor o isporuci električne energije, vode i slično. Pri tome se nastanjenjem smatra trenutak stavljanja nekretnine u uporabu. Iznimno, ako se prvo nastanjenje odnosno korištenje ne može dokazati jednim od spomenutih dokumenata, datumom prvog nastanjenja ili korištenja smatrat će se datum prve isporuke.
Ako su troškovi rekonstrukcije nastanjenih, odnosno korištenih građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze u prethodne dvije godine prije dana isporuke veći od 50% prodajne cijene, takva isporuka je oporeziva PDV-om. Rekonstrukcijom građevine smatra se izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini kojima se mijenja građevina u odnosu na stanje prije rekonstrukcije kao što su dograđivanje, nadograđivanje, uklanjanje vanjskog dijela građevine, izvođenje radova radi promjene namjene građevine i slično, odnosno izvedba građevinskih i drugih radova na ruševini postojeće građevine u svrhu njezine obnove.
PDV-om je oporeziva i isporuka nedovršenih građevina ili njihovih dijelova i zemljišta na kojem se one nalaze kao što je roh-bau.