Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16, 101/17) propisuje da jedinice lokalne samouprave mogu mijenjati svoje odluke o lokalnim porezima do 15. prosinca tekuće godine. Donošenjem Pravilnika o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine, br. 144/20) jedinicama lokalne samouprave omogućeno je da svoje važeće odluke o lokalnim porezima izmijene do 31. siječnja 2021. godine i to na način da stave izvan snage odredbe o porezu na potrošnju i/ili porezu na korištenje javnih površina određujući mjesece tijekom 2021. godine u kojima se porez neće obračunavati, a takva odluka će biti na snazi do kraja 2021. godine. Ovakvo rješenje neće zahtijevati prilagodbu programa poreznih obveznika jer će oni i nadalje zaduživati i iskazivati porezne obveze, a Porezna uprava će zadužene iznose otpisati.

Ako jedinica lokalne samouprave odluči staviti izvan snage odredbe o porezu na potrošnju i/ili porezu na korištenje javnih površina, izmijenjenu odluku mora dostaviti Poreznoj upravi na adresu elektroničke pošte: lokalni.porezi@porezna-uprava.hr. Rok za dostavu odluke je 8 dana od donošenja.