MOJ EU PROJEKT – priručnik za pripremu i provedbu EU projekata

O OVOM IZDANJU

Prvo izdanje koje smo pripremili, a u kojem smo obradili sve operativne programe, predstavili aktivnosti i vrste ulaganja koji su prihvatljivi za financiranje te dali detaljne upute za pripremu projekata i praćenje provedbe, izdano je 2015. kada provedba nije bila ni započeta, a utvrđivanje uvjeta financiranja u nekim operativnim programima još uvijek je bilo u tijeku.

Danas, tri godine nakon primjene predstavljenih operativnih programa, često postavljate pitanje kakvo je stanje provedbe i koji se natječaji, te za koja područja ulaganja, još mogu očekivati. Upravo zato odlučili smo pripremiti drugo, dopunjeno izdanje kojim dajemo pregled prioriteta po operativnim programima u kojima nas još očekuju natječaji i u kojima su ostale prilike za prijavu i financiranje projekata.

I ovog puta angažirani su najbolji stručnjaci koji rade na svakom od područja, a kako je broj različitih programa dostupnih za financiranje projekata u Republici Hrvatskoj velik, velik je i broj autora koji su radili na ovom izdanju.

U ovom priručniku pronaći ćete informacije o mogućnostima financiranja projekata iz ESI fondova u razdoblju do kraja 2020. te koji se natječaji očekuju, kao i vrste ulaganja, aktivnosti i troškova koji su prihvatljivi za financiranje. Usto, dodatno smo ažurirali poglavlja vezana uz pripremu i provedbu projekata te ćete pronaći najnovija rješenja i upute za kvalitetnu prijavu, ugovaranje, praćenje i izvješćivanje o projektima.

Potencijalni korisnici često najprije žele znati što se sve može financirati iz fondova EU-a pa tek onda osmišljavaju svoje projekte. To je potpuno pogrešan pristup i rijetko koji takav projekt, ako i zadovolji na natječaju, bude uspješno proveden, a posebno dugoročno održiv. Najvažnije je imati viziju i strategiju razvoja ustanove, institucije, poduzeća, lokalne jedinice i sl., te osmišljene aktivnosti i projekte kojima se vizija i strategija razvoja kao i postavljeni ciljevi žele ostvariti. Nakon toga se za realizaciju aktivnosti i projekata pronalaze mogući izvori financiranja.

Projekti koji proizlaze iz potreba ispunjavanja ciljeva razvoja korisnika u pravilu su projekti koji ostvaruju najbolje rezultate i imaju najmanje problema u provedbi te kasnijem funkcioniranju.

Ponekad su najbolji izvor financiranja bespovratna sredstva fondova EU-a, ali sve se češće krajnji korisnici odlučuju za financijske instrumente, odnosno povoljne zajmove s kamatnom stopom 0,5 % – 3 % kojima financiraju ukupno ulaganje, dok fondovi EU-a sufinanciraju samo određeni postotak, i to ne od ukupnog ulaganja nego od prihvatljivih troškova. Tako je često udio bespovratnih sredstava fondova EU-a u ukupnoj vrijednosti investicije 30 % – 50 % umjesto 50 % – 80 %. U ovom izdanju pripremili smo novo poglavlje o mogućnostima financiranja projekata pomoću financijskih instrumenata.

U budućnosti, nakon 2020., očekuje nas nova omotnica od više od 10 milijardi eura i zbog toga je važno biti informiran i znati pripremati i provoditi projekte koji se financiraju ESI fondovima. Novim izdanjem želimo pridonijeti uspješnom korištenju fondovima EU-a u Hrvatskoj. Uz okvir europskih politika i detaljan sadržaj programa upoznat ćete se s izradom logičke matrice i proračuna projekta, detaljima važnim za uspješno upravljanje projektom počevši od sadržaja sporazuma ako na provedbi sudjeluju dva i/ili više partnera, do uputa o kalkulaciji i evidentiranju troškova, osiguravanju revizorskog traga i pripremi redovitih izvještaja.

SPONZORI:

MOJ EU PROJEKT – priručnik za pripremu i provedbu EU projekata

Redovna cijena: 300 kn
Cijena s popustom: 105 kn
Teme: Strateški okvir za korištenje Europskim strukturnim i investicijskim fondovima, Operativni program konkurentnost i kohezija, Operativni program učinkoviti ljudski potencijali, Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, Programi europske teritorijalne suradnje, Financijski instrumenti, Priprema projekata, Upravljanje projektom i ugovaranje, Osiguravanje revizorskog traga u provedbi projekata EU-a, Praćenje projekata EU-a u sustavu proračuna, Izvještavanje i praćenje provedbe
Broj stranica: 431
Izdanje: rujan 2018.
Autori: Ivana Maletić, Kristina Kosor, Katarina Ivanković Knežević, Zvonimir Savić, Saša Bukovac, Davorka Žagar, Nada Zrinušić, Božana Bešlić, Mladenka Karačić, Tea Japunčić

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail: prijave@tim4pin.hr
  • Telefonom: 01/5531-755, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815