Priručnik za planiranje 2017. - 2019.

O OVOM IZDANJU

PRIRUČNIK ZA PLANIRANJE 2017. – 2019. namijenjen je za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika jedinica.

U priručniku su dane detaljne upute i propisane metodologije usko vezane za izradu proračuna i financijskih planova za razdoblje 2017. – 2019. Prikazane su izmjene i dopune ekonomske klasifikacije koje su stupile na snagu Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu a primjenjivat će se u računovodstvenom evidentiranju od 1. siječnja 2017., te u procesu planiranja proračuna i financijskih planova za razdoblje 2017. – 2019.

Teme koje su obrađene u priručniku:

 • Sadržaj Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019.
 • Strateško i operativno planiranje te programiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019.
 • Planovi razvojnih programa jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun
 • Uključivanje viška/manjka u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Izrada obveznih Uputa za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i primjena načela transparentnosti
 • Izrada financijskih planova za proračunski i izvanproračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019.
 • Pokazatelji uspješnosti – obvezni elementi obrazloženja plana korisnika
 • Dostava i usvajanje financijskih planova
 • Upute za decentralizirane korisnike
 • AKTUALNO! Izmjene i dopune ekonomske klasifikacije koja se koristi u izradi proračuna i financijskih planova za 2017. – 2019.

Priručnik sadrži priloge koji daju primjer općeg i posebnog dijela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i primjer općeg i posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U cijelosti je prikazana i Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019. koju je izradilo i usvojilo Ministarstvo financija temeljem smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje.

Priručnik za planiranje 2017. - 2019.

Redovna cijena: 150 kn
Cijena s popustom: 75 kn
Teme: Sadržaj Uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. – 2019., Strateško i operativno planiranje te programiranje proračuna, Planovi razvojnih programa, Uključivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka svih proračunskih korisnika u proračun, Uključivanje viška/manjka u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Izrada obveznih Uputa i financijskih planova za proračunske i izvanproračunske korisnike jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Dostava proračunskih dokumenata Ministarstvu financija i primjena načela transparentnosti, Pokazatelji uspješnosti – obvezni elementi obrazloženja plana korisnika, Dostava i usvajanje financijskih planova, Upute za decentralizirane korisnike, AKTUALNO! Izmjene i dopune ekonomske klasifikacije koja se koristi u izradi proračuna i financijskih planova za 2017. – 2019.
Broj stranica: 146
Izdanje: 2016.
Autori: Ivana Jakir-Bajo, Mladenka Karačić, Stjepan Jusup, Hana Zoričić

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica grada Vukovara 237A
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815