Upravljanje troškovima i mjerenje uspješnosti u sustavu javnog visokog obrazovanja

O OVOM IZDANJU

Jedan od najvećih izazova javnih visokih učilišta je učinkovito upravljanje koje je u funkciji održavanja financijske stabilnosti te kvalitete obrazovnog i znanstvenog procesa u sustavu javnog visokog obrazovanja. To je osobito naglašeno u uvjetima rastućih troškova na javnim visokim učilištima uz istovremeno ograničene izvore financiranja iz proračuna. U tom kontekstu javna visoka učilišta involvirana su u čitav niz reformskih procesa čiji je cilj osigurati učinkovito i odgovorno upravljanje te održati financijsku stabilnost u sustavu visokog obrazovanja. Ključan preduvjet za uspješno realiziranje reformskih procesa svakako je sveobuhvatna i kvalitetna informacijska podloga koja podrazumijeva razvijen računovodstveni informacijski sustav koji udovoljava ne samo zahtjevima eksternog izvještavanja, već i zahtjevima internih korisnika, poglavito uprave visokih učilišta za potrebe upravljanja.

Razvijena europska visoka učilišta prepoznala su značaj sveobuhvatne informacijske podloge te su krenula s implementacijom metoda upravljanja troškovima temeljem kojih se dobiva informacija o ukupnim troškovima pojedinih aktivnosti na visokim učilištima. Tako danas postoje različiti pristupi razvoju metode obračuna ukupnih troškova na visokim učilištima koji variraju ovisno o institucionalnim profilima i strategijama visokih učilišta. Zajednička karakteristika svih pristupa je usmjerenost na identificiranje i obračunavanje svih direktnih i indirektnih troškova po pojedinim aktivnostima, programima i projektima visokog učilišta. Implementacija metode obračuna ukupnih troškova preduvjet je za razvoj detaljnog i kvalitetnog sustava internih izvještaja čime se direktno pospješuje proces upravljanja visokim učilištima, a samim time omogućuje se i održavanje financijske stabilnosti.

Potrebno je istaknuti i potrebu za mjerenjem i praćenjem uspješnosti visokih učilišta koja se javila uslijed sve naglašenijeg „natjecanja“ između visokih učilišta u želji da se privuku studenti, profesori, da se stvori pozitivan imidž o visokom učilištu te da se dobije međunarodno priznata akreditacija. Kvaliteta sustava mjerenja uspješnosti uvjetovana je, također, kvalitetom informacijske podloge na visokim učilištima.

Prethodno istaknuta problematika u sustavu visokog obrazovanja potaknula je autore na pisanje ove knjige koja je rezultat njihovog višegodišnjeg istraživanja područja upravljanja troškovima i mjerenja uspješnosti na javnim visokim učilištima u okviru projekta „Primjena modela Balancedscorecard za mjerenje uspješnosti Sveučilišta“ financiranog od strane Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, zatim projekta „Razvoj metode obračuna ukupnih troškova na visokom učilištu“ financiranog od strane Sveučilišta u Zagrebu iz namjenskih sredstava Potpora znanstvenom i umjetničkom istraživanju za 2016. godinu te znanstveno istraživačkog projekta „Uloga reforme sustava računovodstva i financijskog izvještavanja u razvoju učinkovitog financijskog upravljanja u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj” financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost u razdoblju od 2014. do 2018. godine.

Ova knjiga namijenjena je znanstvenoj i široj stručnoj javnosti, ali i svim ostalim zainteresiranim dionicima u sustavu visokog obrazovanja koji se žele upoznati s aktualnim trendovima u upravljanju troškovima i mjerenju uspješnosti na razvijenim visokim učilištima, kao i mogućim rješenjima problema u izvještavanju kroz prijedloge modela metoda obračuna troškova, modela internih izvještaja te modela mjerenja uspješnosti na visokim učilištima u Hrvatskoj koji su prezentirani u ovoj knjizi. Knjiga ovakvog sadržaja nije do sada dostupna na hrvatskom jeziku te će njeno objavljivanje pomoći svima koji se bave ne samo teorijskim, već i praktičnim problemima upravljanja i računovodstvenog praćenja troškova te mjerenja uspješnosti na visokim učilištima.

Knjiga je strukturirana logičnim slijedom koji polazi od obilježja javnog sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj u kojem se sažeto prikazuju glavne karakteristike i organizacija samog sustava te strategija razvoja sustava visokog obrazovanja, sustav financiranja i izvori financiranja, računovodstvo i financijsko izvještavanje. Nakon prikaza navedenih obilježja sustava visokog obrazovanja u Hrvatskoj, slijede poglavlja sa sadržajem koji je usmjeren prikazu istraživanja stanja i razvoja upravljanja troškovima i mjerenja uspješnosti na visokim učilištima. Slijedom toga u drugom poglavlju prezentiraju se tradicionalni i moderni sustavi upravljanja troškova kroz analizu recentne strane literature te se kritički ističu prednosti i nedostatci istih. Nadalje, slijedi treće poglavlje u kojem se daje teoretski prikaz metode obračuna troškova prema aktivnostima za visoko učilište te se prezentira primjer izračuna troškova za jedno visoko učilište. Naglašava se kako za svako visoko učilište treba napraviti model obračuna troškova uvažavajući specifičnosti i organizacijsku strukturu istog. U četvrtom poglavlju istražuju se interni izvještajni sustavi na visokim učilištima razvijenih zemalja koje su među prvima krenule s reformskim procesima te su implementirale metodu obračuna ukupnih troškova kao informacijsku podlogu za razvoj internih izvještaja. Analiza dobre prakse razvijenih zemalja poslužila je za razvoj prijedloga modela internog izvještajnog sustava za javna visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. U zadnja dva poglavlja, petom i šestom, fokus je stavljen na mjerenje uspješnosti i razvoj pokazatelja uspješnosti na visokim učilištima. Praćenjem iskustava razvijenih zemalja u području mjerenja uspješnosti, dan je prijedlog modela mjerenje uspješnosti na visokim učilištima u Hrvatskoj. Također, predstavljeni su rezultati studije slučaja mjerenja uspješnosti na izabranim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu. Svakom poglavlju knjige predstoji sažetak poglavlja i ključne riječi poglavlja kako bi se čitatelju unaprijed približio sadržaj samog poglavlja.

Značajan doprinos nastanku ove knjige, pored samih autora, dali su i mnogi pojedinci. Posebnu zahvalnost upućujemo našim recenzentima, prof. dr. sc. Nini Pološki Vokić, doc. dr. sc. Šimi Smoliću, te doc. dr. sc. Blaženki Hadrović Zekić. Također, zahvaljujemo se i našem nakladniku Centru za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN-u koji je prepoznao značaj ove publikacije te učinio istu dostupnom zainteresiranoj javnosti.

Autori se zahvaljuju i svima ostalima koji su na bilo koji način pridonijeli objavljivanju ove knjige, a osobito svim čitateljima sa željom da im ova knjiga proširi postojeća znanja te olakša razumijevanje složene problematike upravljanja troškovima i mjerenja uspješnosti u sustavu javnog visokog obrazovanja.

Upravljanje troškovima i mjerenje uspješnosti u sustavu javnog visokog obrazovanja

Redovna cijena: 00 kn
Teme: Osnovne karakteristike i strategija razvoja visokog obrazovanja, Organizacija visokog obrazovanja, Zakonski okvir djelatnosti i financiranje visokog obrazovanja, Računovodstvo i financijsko izvještavanje u sustavu visokog obrazovanja, Tradicionalni sustavi obračuna troškova u sustavu visokog obrazovanja, Moderni sustavi obračuna troškova u sustavu visokog obrazovanja, Polazne pretpostavke za model obračuna troškova u sustavu visokog obrazovanja, Model izračuna metode obračuna troškova prema aktivnostima na kolegije u sustavu visokog obrazovanja, Model izračuna metode obračuna troškova prema aktivnostima na studije u sustavu visokog obrazovanja, Zaključna razmatranja o primjeni metode obračuna troškova u sustavu visokog obrazovanja, Iskustva izabranih europskih zemalja u primjeni metoda obračuna troškova i internog izvještavanja na visokim učilištima, Prijedlog modela internog izvještavanja za visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, Uloga pokazatelja uspješnosti u praćenju kvalitete visokih učilišta, Analiza pokazatelja uspješnosti izabranih visokih učilišta, Razvoj pokazatelja uspješnosti na primjeru visokog učilišta, Metodologija istraživanja i pristup obradi slučaja mjerenja uspješnosti na Sveučilištu u Zagrebu, Rezultati istraživanja i preporuke za primjenu mjerenja uspješnosti na Sveučilištu u Zagrebu
Broj stranica: 319
Izdanje: veljača 2018.
Autori: dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š., doc. dr. sc. Martina Dragija Kostić, izv. prof. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, prof. dr. sc. Vesna Vašiček

NARUČI KNJIGU ILI PRIRUČNIK

Naručiti možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail: prijave@tim4pin.hr
  • Telefonom: 01/5531-755, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815