U Narodnim novinama br. 65/17 objavljeni su Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave, Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave te Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi, a u Narodnim novinama br. 101/17 Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi te Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi.

Obzirom da sadrže odredbe koje se direktno odnose na same postupke javne nabave odnosno njihovu provedbu, među važnijim podzakonskim propisima svakako je Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave te Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Instituti koji nisu detaljno propisani Zakonom o javnoj nabavi (NN br. 120/16; dalje: ZJN 2016) sada se detaljnije razrađuju u novim pravilnicima.

Među važnijim odredbama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave svakako je članak 20. koji daje definiciju ažuriranih popratnih dokumenata te propisuje u kojem obliku se oni dostavljaju. Također, navedeni Pravilnik u članku 20. čini veliki iskorak u odnosu na administrativne prepreke koje su nastale uslijed proširenja kruga osoba u odnosu na koje je potrebno dokazivati nekažnjavanost time što propisuje da izjavu o nekažnjavanju može dati osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta za gospodarski subjekt i za sve osobe koje su članovi upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili imaju ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora gospodarskog subjekta.

S druge strane, Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi pridonosi povećanju transparentnosti. Prema dosadašnjem zakonskom uređenju planovi nabava morali su se objaviti na internetskim stranicama naručitelja, no novi Pravilnik propisuje da je javni naručitelj obvezan plan nabave i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od njegova donošenja ili promjene. Isto tako, naručitelj je sukladno novom Pravilniku obvezan registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objaviti u standardiziranom obliku u EOJN RH u roku od osam dana od dana ustrojavanja ili promjene.

Vezano uz prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima novi Pravilnik propisuje da se prethodno savjetovanje provodi putem EOJN RH u smislu da se opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriteriji za odabir ponude i posebni uvjeti za izvršenje ugovora objavljuju u EOJN RH, komunikacija između naručitelja i zainteresiranih subjekata se obavlja putem EOJN RH te se u EOJN objavljuje izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju. Pravilnik stupa na snagu tek 01. siječnja 2018. godine tako da naručitelji imaju vremena za prilagodbu svojih planova nabave i registara novim propisima.

Uz navedeno, valja istaknuti da novinu predstavlja i elektronička žalba koja će se moći dostaviti putem sustava e-Žalba tj. međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH a. Novi propisi svakako su korak naprijed u smjeru povećanja transparentnosti, ali i daljnje digitalizacije cjelokupnog procesa javne nabave.

Na programu usavršavanja u području javne nabave Prikaz novih podzakonskih propisa te izrada plana nabave koji će se održati 1.12.2017.g. u Zagrebu polaznike će se upoznati sa odredbama novih pravilnika i obzirom da je vrijeme izrade planova nabave za iduću poslovnu/proračunsku godinu, dio radionice će biti posvećen planiranju te načinu izrade plana nabave.

Više o novim provedbenim propisima u javnoj nabavi  će biti obrađeno u novom broju TIM4PIN magazina. Časopis uz brojne rubrike redovito prati i zanimljivosti iz područja javne nabave, a pretplatom na isti ostvarujete brojne pogodnosti od kojih je jedna neograničen broj pisanih upita. U svakom broju pronaći ćete nešto zanimljivo baš za vas!