Štrajk nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama u RH, koji je započeo 10. listopada 2019., na kojem su sindikalni predstavnici zaposlenika obrazovnih ustanova u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju zahtijevali povećanje koeficijenata složenosti poslova učiteljima, nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim školama te nenastavnom osoblju, pokrenuo je lavinu promjena u plaćama i materijalnim pravima u svojem, no i u cijelom javnom sektoru. U tom kontekstu, izmijenjena je visina osnovice za obračun plaće zaposlenika u javnim službama za koju je dogovoreno da će u naredno razdoblje rasti u više navrata; u koristi radnika izmijenjeni su iznosi materijalnih prava; izmijenjeni su koeficijenti za obračun plaće za zaposlenike u javnim službama u sustavu školstva, znanosti i visokog obrazovanja i djelomično u sustavu kulture; donesen je novi Sporazum o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju čime se također utjecalo na povećanje plaće zaposlenicima. Više o navedenoj temi, iznosi autorica u nastavku teksta.

1.      UVOD

Vlada RH i reprezentativni sindikati javnih službi sklopili su 7. prosinca 2017. Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN, br. 128/17 i 47/18, u nastavku: TKU). Nakon što je Vlada RH na sjednici održanoj 19. rujna 2019. donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka TKU i imenovala pregovarački odbor Vlade RH, započeli su pregovori koji su trajali do 3. prosinca 2019. Osim o visini osnovice, pregovaralo se i o jednokratnim materijalnim pravima, a u skladu sa člancima 59., 69. i 70. TKU. Produkt pregovora je definiran novi Dodatak TKU, potpisan 5. prosinca 2019., kojem tek slijedi objava u Narodnim novinama.

Svih 11 reprezentativnih sindikata, potpisnika Temeljnog kolektivnog ugovora[1], prihvaćaju tekst Dodatka TKU, što su potvrdili svojom pisanom suglasnošću na tekst dostavljenog Dodatka. Svojim potpisom, ugovorne strane, sindikati i Vlada RH, suglasno utvrđuju visinu osnovice za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama za 2020. godinu i visinu materijalnih prava službenika i namještenika u javnim službama za 2020. godinu koji su promijenjeni u korist zaposlenih djelatnika javnih službi.

Temeljem članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (NN, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN, br. 119/19). Novom Uredbom, a za određeni broj zaposlenika, mijenjaju se koeficijenti zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima te zaposlenima u sustavu kulture (Ansambl LADO te Hrvatsko narodno kazalište).

2.      POVEĆANJE OSNOVICE

Obzirom na odredbu članka 50. stavka 5. TKU, kojim su stranke ugovorile da će o visini osnovice za plaće u javnim službama svake godine započeti pregovore prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za naredno razdoblje i da će u slučaju dogovora, osnovicu ugovoriti dodatkom TKU, sindikati javnih službi dostavili su Vladi RH, dopisom od 26. lipnja 2019., zahtjev za pokretanjem postupka pregovora o visini osnovice za plaće u javnim službama.

 

Odredbe članka 2. i članka 3. novog Dodatka definiraju dinamiku promjena u promjeni plaće u javnom sektoru tijekom razdoblja valjanosti TKU-a koji je na snazi. Dakle, ugovorne strane suglasno su utvrdile da je osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u javnim službama od 1. siječnja 2017. do 1. rujna 2019., temeljem uspješno zaključenih pregovora socijalnih partnera, rasla sljedećom dinamikom:

DATUM STOPA RASTA IZNOS OSNOVICE
OD DO
1.1.2017. 31.7.2017. 2%                    5.211,02 kn
1.8.2017. 31.10.2017. 2%                    5.315,24 kn
1.11.2017. 31.12.2018. 2%                    5.421,54 kn
1.1.2019. 31.8.2019. 3%                    5.584,19 kn
1.9.2019. nadalje 2%                    5.695,87 kn

Stranke TKU sporazumjele su se da će se osnovica za izračun plaće uvećavati tri puta po 2%, odnosno da će osnovica za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama u 2020. iznositi kako slijedi:

DATUM IZNOS OSNOVICE ISPLATA
OD DO
1.1.2020. 31.5.2020.    5.809,79 kn koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., a koja se isplaćuje u veljači 2020.
1.6.2020. 30.9.2020.    5.925,99 kn koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020.
1.10.2020. nadalje    6.044,51 kn koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., a koja se isplaćuje u studenom 2020.  i nadalje.

Nakon što prođe ugovoreni vremenski period povećanja plaća sukladno prethodno navedenom, a prema novom Dodatku TKU, o visini osnovice za izračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama za 2021. godinu, ugovorne strane će pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu i ugovoriti je dodatkom TKU-a, pri čemu će se, između ostaloga, voditi računa o povećanjima ugovorenima ovim Dodatkom TKU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun Republike Hrvatske.

3.      POVEĆANJE MATERIJALNIH PRAVA

Sindikati i Vlada RH sporazumjeli su se i o visini jednokratnih materijalnih prava iz članaka 59., 69. i 70. TKU i to na način da će regres i godišnja nagrada za božićne blagdane u 2020. godini iznositi 1.500,00 kn, a da će dar u prigodi dana Sv. Nikole u 2020. godini iznositi 600,00 kn.

 

U tijeku pregovora, utvrđeno je da će dnevnice iz članka 63. i dodatak za rad na terenu iz članka 64. TKU iznositi 200,00 kn te da će otpremnina prilikom odlaska u mirovinu službenika i namještenika u javnim službama, koja je definirana člankom 60. TKU, od 1. siječnja 2020. godine iznositi dvije osnovice za izračun plaće službenika i namještenika, a koje će biti važeće na zadnji dan rada u javnoj službi prije odlaska službenika i namještenika u mirovinu.

Također, kao što je slučaj kod utvrđivanja osnovice za obračun plaća u javnim službama, sindikati i Vlada RH su suglasne da će o visini jednokratnih materijalnih prava (regres, dar u prigodi dana Sv. Nikole i nagrada za božićne blagdane) ugovorenih TKU-om, za 2021. godinu pregovarati prije donošenja smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2021. godinu i ugovoriti ih dodatkom TKU-a, pri čemu će, između ostaloga, voditi računa o povećanjima ugovorenima ovim Dodatkom TKU-a i financijskim opterećenjima koja ona predstavljaju za Državni proračun Republike Hrvatske.

4.      PROMJENA KOEFICIJENATA

Temeljem članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (NN, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2019. donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN, br. 119/19). Novom Uredbom, a za određeni broj zaposlenika, mijenjaju se koeficijenti zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima te zaposlenima u sustavu kulture (Ansambl LADO te Hrvatsko narodno kazalište).

4.1.   Sustav školstva

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima propisani su člankom 7. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Sustav koeficijenata složenosti poslova u javnim službama koji je uveden 2001. uveo je razliku od 6,11% između radnog mjesta učitelja i nastavnika te asistenta u visokom obrazovanju, iako su kompetencije jednake. Također, uočeno da je koeficijent složenosti poslova predavača i umjetničkih suradnika u sustavu visokog obrazovanja znatno niži od koeficijenta složenosti poslova asistenta u visokom obrazovanju[2].

Prilikom izmjena koeficijenata složenosti poslova, početna težnja bila je ujednačiti koeficijente složenosti poslova radnog mjesta učitelja odnosno nastavnika sa dosadašnjim koeficijentom 1,325 s radnim mjestom asistenta koji ima koeficijent 1,406. S obzirom da razlika u koeficijentima iznosi 6,11% na taj način su proporcionalno rasli i koeficijenti za druga radna mjesta nastavnog kadra u osnovnim i srednjim školama. Dinamika rasta dogovorena je sa socijalnim partnerima uzimajući u obzir da bude fiskalno održiva i ne ugrožava javne financije ni već donesen Državni proračun za 2020. godinu.

Ujedno, u skladu s Uredbom od 1. ožujka 2013. tajnicima školske ustanove i računovođama u školskoj ustanovi koeficijenti su smanjeni, a opseg poslova povećan:

 • na radnome mjestu tajnika ili voditelja računovodstva može biti zaposlena samo jedna osoba bez obzira na veličinu školske ustanove, a u školskim ustanovama s manjim brojem učenika i zaposlenika na navedenim radnim mjestima ponekad su osobe zaposlene na nepuno radno vrijeme;
 • tajnik školske ustanove nema iste poslove kao administrativni tajnik već je nadležan za normativno-pravne, kadrovske poslove, uredske poslove te poslove vezano uz vođenje različitih registara i elektroničkih baza podataka; a sukladno zakonskim odredbama, na radno mjesto tajnika mogu konkurirati osobe s visokom ili višom stručnom spremom;
 • povećan opseg poslova primjećuje se na radnim mjestima voditeljima računovodstva koji su osim poslova financijske prirode, primorani brinuti o: prehrani učenika, produženi boravak, smještaj učenika u učeničkom domu, angažiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju; a osim toga voditelj računovodstva nadležan je i odgovoran za financijske poslove vezano uz EU i druge projekte.

Slijedom navedenoga, predložena su uvećanje koeficijenata tajnicima i voditeljima računovodstva (Radna mjesta I. vrste ili Radna mjesta II. vrste).

Također, stupanjem na snagu Pravilnika o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima (NN, br. 68/19), učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama kao i u učeničkim domovima te ravnateljima školskih ustanova omogućeno je da osim u zvanje mentora i savjetnika napreduju i u zvanje izvrsnog savjetnika.

Razlog donošenja nove Uredbe ogleda se i u činjenici da u dosadašnjoj Uredbi nisu bili predviđeni koeficijenti složenosti poslova za radna mjesta učitelja izvrsnog savjetnika, nastavnika izvrsnog savjetnika, stručnog suradnika izvrsnog savjetnika kao i koeficijenti složenosti poslova za radna mjesta ravnatelja mentora, ravnatelja savjetnika i ravnatelja izvrsnog savjetnika.

4.2.   Sustav kulture

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu susreće se povremeno sa situacijom da se ukazuje mogućnost zaposlenja umjetnika koji su međunarodno istaknuti talenti u području opernog pjevanja te su već ostvarili međunarodnu karijeru u tom području, ali ne zadovoljavaju sve uvjete koji su prema Uredbi potrebni za solista opere. Iako bi bilo vrlo korisno za ugled i posjećenost Nacionalnog kazališta zaposliti takvu osobu, intendant, prema važećim propisima, Kazalište do sada ovakvu mogućnost zaposlenja nije imalo.

Ansambl LADO nije u mogućnosti zapošljavati scenske radnike iako su mu, kao ustanovi koja se bavi isključivo izvedbeno scenskom djelatnošću, neophodna radna mjesta asistenta voditelja tehnike Ansambla LADO i scenskog radnika Ansambla LADO kako bi mogao ostvariti uredno obavljanje svoje redovne djelatnosti što prvenstveno predstavlja održavanje cjelovečernjih plesnih koncerata.

Stoga, izmijenili su se članak 10. i članak 11. Uredbe koji definiraju posebne nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu (Solist baleta – nacionalni prvak, solist opere, koef.: 3,007) te u Ansamblu LADO (asistent voditelja tehnike Ansambla LADO, koef.: 1,212; scenski radnik Ansambla LADO, koef.: 0,892; Uvjeti za radna mjesta u Ansamblu LADO definirat će se prema općem aktu).

4.3.   NOVA UREDBA

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN, br. 119/19) mijenja odredbe kako slijedi:

Članak 6.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u visokim učilištima i javnim institutima su:

(…)

 1. b) Radna mjesta I. vrste

(…)

10. predavač, umjetnički suradnik                                                                         1,406
11. tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja:
a) za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 31. svibnja 2020. godine               1,267
b) za razdoblje od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine                 1,286
c) od 1. siječnja 2021. godine                                                                                    1,325
(…)

c) Radna mjesta II. vrste
(…)
3. tajnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
voditelj računovodstva u sustavu znanosti i visokog obrazovanja
a) za razdoblje od 1. prosinca 2019. do 31. svibnja 2020. godine                1,135 b) za razdoblje od 1. lipnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine                  1,152 c) od 1. siječnja 2021. godine                                                                       1,186

Članak 7.

U razdoblju od 1. prosinca 2019. godine do 31. svibnja 2020. godine posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

 1. a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – izvrsni savjetnik 2,839
2. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – savjetnik 2,605
3. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – mentor 2,390
4. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom 2,138
5. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – izvrsni savjetnik 2,626
6. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – savjetnik 2,409
7. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – mentor 2,210
8. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika 1,978
9. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 2,414
10. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 2,215
11. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 2,032
12. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,818
13. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 2,308
14. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 2,118
15. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,944
16. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,739
 1. b) Radna mjesta I. vrste
1. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – izvrsni savjetnik 1,882
2. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik 1,726
3. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor 1,578
4. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 1,427
5. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – bez položenog stručnog ispita 1,199
6. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – izvrsni savjetnik 1,812
7. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – savjetnik 1,662
8. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – mentor 1,525
9. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj 1,365
10. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez položenog stručnog ispita 1,158
11. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 1,158
12. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 1,587
13. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,456
14. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,377
15. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,272
16. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 1,506
17. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,381
18. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,292
19. učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi sa završenom učiteljskom školom, kao i učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u glazbenim i plesnim školama sa završenom glazbenom školom 1,272
20. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – izvrsni savjetnik 1,882
21. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – savjetnik 1,726
22. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – mentor 1,578
23. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju 1,427
24. tajnik školske ustanove 1,267
25. voditelj računovodstva školske ustanove 1,267
 1. c) Radna mjesta II. vrste
1. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,199
2. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 1,014
3. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 1,014
4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 1,014
5. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa 1,199
6. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa – bez položenog stručnog ispita 1,014
7. tajnik školske ustanove 1,135
8. voditelj računovodstva školske ustanove 1,135
9. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut 1,067
10. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita 0,902
11. strukovni učitelj – izvrsni savjetnik 1,317
12. strukovni učitelj – savjetnik 1,208
 1. d) Radna mjesta III. vrste
1. strukovni učitelj – mentor 1,123
2. strukovni učitelj 1,065
3. strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita 0,889
4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 0,889
5. suradnik u nastavi 1,034
6. službenik koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika 0,999
7. tajnik školske ustanove prema članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 0,970
8. medicinska sestra/zdravstveni tehničar 0,941
9. medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita 0,795
10. radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj) 0,776
11. domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor 0,776
 1. e) Radna mjesta IV. vrste
1. Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir, vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja 0,601

U razdoblju od 1. lipnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

 1. a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – izvrsni savjetnik 2,867
2. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – savjetnik 2,631
3. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – mentor 2,413
4. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom 2,160
5. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – izvrsni savjetnik 2,652
6. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – savjetnik 2,433
7. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – mentor 2,232
8. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika 1,997
9. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 2,438
10. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 2,237
11. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 2,053
12. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,836
13. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 2,331
14. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 2,139
15. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,963
16. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,756
 1. b) Radna mjesta I. vrste
1. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – izvrsni savjetnik 1,901
2. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik 1,744
3. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor 1,594
4. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 1,441
5. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – bez položenog stručnog ispita 1,211
6. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – izvrsni savjetnik 1,830
7. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – savjetnik 1,679
8. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – mentor 1,541
9. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj 1,378
10. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez položenog stručnog ispita 1,169
11. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 1,169
12. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 1,603
13. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,471
14. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,391
15. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,285
16. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 1,521
17. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,395
18. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,305
19. učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi sa završenom učiteljskom školom, kao i učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u glazbenim i plesnim školama sa završenom glazbenom školom 1,285
20. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – izvrsni savjetnik 1,901
21. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – savjetnik 1,744
22. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – mentor 1,594
23. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju 1,441
24. tajnik školske ustanove 1,286
25. voditelj računovodstva školske ustanove 1,286
 1. c) Radna mjesta II. vrste
1. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,211
2. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 1,024
3. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 1,024
4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 1,024
5. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa 1,211
6. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa – bez položenog stručnog ispita 1,024
7. tajnik školske ustanove 1,152
8. voditelj računovodstva školske ustanove 1,152
9. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut 1,067
10. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita 0,902
11. strukovni učitelj – izvrsni savjetnik 1,330
12. strukovni učitelj – savjetnik 1,220
 1. d) Radna mjesta III. vrste
1. strukovni učitelj – mentor 1,134
2. strukovni učitelj 1,076
3. strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita 0,898
4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 0,898
5. suradnik u nastavi 1,044
6. službenik koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika 0,999
7. tajnik školske ustanove prema članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 0,970
8. medicinska sestra/zdravstveni tehničar 0,941
9. medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita 0,795
10. radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj) 0,776
11. domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor 0,776
 1. e) Radna mjesta IV. vrste
1. Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir, vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja 0,601

Od 1. siječnja 2021. godine posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima su:

 1. a) Položaji I. vrste
1. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – izvrsni savjetnik 2,925
2. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – savjetnik 2,684
3. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom – mentor 2,462
4. ravnatelj osnovne škole s 851 i više učenika; ravnatelj srednje škole sa 601 i više učenika; ravnatelj srednje strukovne škole s najmanje 3 programa i s 451 i više učenika; ravnatelj učeničkog doma s 231 i više učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama s 201 i više učenika; ravnatelj srednje škole s učeničkim domom 2,203
5. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – izvrsni savjetnik 2,705
6. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – savjetnik 2,482
7. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika – mentor 2,277
8. ravnatelj osnovne škole od 251 do 850 učenika; ravnatelj srednje škole od 301 do 600 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama od 101 do 200 učenika; ravnatelj učeničkog doma od 151 do 230 učenika 2,037
9. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 2,487
10. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 2,281
11. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 2,094
12. ravnatelj osnovne škole do 250 učenika; ravnatelj srednje škole do 300 učenika; ravnatelj ustanove s posebnim programima za djecu s teškoćama do 100 učenika; ravnatelj učeničkog doma do 150 učenika; ravnatelj osnovne škole s 401 i više učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,873
13. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 2,378
14. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 2,182
15. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 2,002
16. ravnatelj osnovne škole do 400 učenika, sa završenim preddiplomskim studijem, odnosno s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,791
 1. b) Radna mjesta I. vrste
1. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – izvrsni savjetnik 1,939
2. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – savjetnik 1,778
3. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – mentor 1,626
4. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila 1,470
5. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila – bez položenog stručnog ispita 1,235
6. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – izvrsni savjetnik 1,867
7. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – savjetnik 1,713
8. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – mentor 1,572
9. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj 1,406
10. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez položenog stručnog ispita 1,193
11. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 1,193
12. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 1,635
13. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,500
14. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,419
15. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,310
16. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – izvrsni savjetnik 1,551
17. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – savjetnik 1,423
18. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – mentor 1,331
19. učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u osnovnoj školi sa završenom učiteljskom školom, kao i učitelji zatečeni 8. siječnja 1991. godine u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u glazbenim i plesnim školama sa završenom glazbenom školom 1,310
20. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – izvrsni savjetnik 1,939
21. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – savjetnik 1,778
22. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – mentor 1,626
23. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju 1,470
24. tajnik školske ustanove 1,325
25. voditelj računovodstva školske ustanove 1,325
 1. c) Radna mjesta II. vrste
1. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima 1,235
2. strukovni učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem, strukovni učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 1,044
3. učitelj sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili preddiplomskim stručnim studijem na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova, učitelj s višom stručnom spremom prema ranijim propisima – bez položenog stručnog ispita 1,044
4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 1,044
5. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa 1,235
6. učitelj koji u plesnim školama izvodi nastavu plesa – bez položenog stručnog ispita 1,044
7. tajnik školske ustanove 1,186
8. voditelj računovodstva školske ustanove 1,186
9. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut 1,067
10. medicinska sestra/zdravstveni tehničar i fizioterapeut – bez položenog stručnog ispita 0,902
11. strukovni učitelj – izvrsni savjetnik 1,357
12. strukovni učitelj – savjetnik 1,245
 1. d) Radna mjesta III. vrste
1. strukovni učitelj – mentor 1,157
2. strukovni učitelj 1,097
3. strukovni učitelj – bez položenog stručnog ispita 0,916
4. učitelj, nastavnik, stručni suradnik, odgajatelj – bez odgovarajuće vrste obrazovanja 0,916
5. suradnik u nastavi 1,065
6. službenik koji istovremeno obavlja poslove voditelja računovodstva i tajnika 0,999
7. tajnik školske ustanove prema članku 156. stavku 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 0,970
8. medicinska sestra/zdravstveni tehničar 0,941
9. medicinska sestra/zdravstveni tehničar – bez položenog stručnog ispita 0,795
10. radnik u školskim radionicama i na školskim dobrima, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj) 0,776
11. domar, ložač, kuhar, vozač, školski majstor 0,776
 1. e) Radna mjesta IV. vrste
1. Pomoćno-tehnički radnik, spremačica, portir, vratar-telefonist-pazikuća, pomoćni poslovi u kuhinji, čuvarski poslovi, poslovi pranja, glačanja i šivanja 0,601.

Članak 10.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu:

 1. Solist opere 3,007

(…)

Članak 11.

Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u Ansamblu narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO su:

(…)

 1. (…) Asistent voditelja tehnike Ansambla LADO1,212
  (…)
  8. scenski radnik Ansambla LADO 0,892
  Uvjeti za radna mjesta 1. – 8.: Prema općem aktu.

5.   DODATAK NA PLAĆU ZA ŠKOLSTVO I ZNANOST

Štrajk nastavnog i nenastavnog osoblja u osnovnim i srednjim školama u RH započeo je 10. listopada 2019. Sindikalni predstavnici zaposlenika obrazovnih ustanova u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, zahtijevali su povećanje koeficijenata složenosti poslova učiteljima, nastavnicima i profesorima u osnovnim i srednjim školama te nenastavnom osoblju.

Sastanak sindikata i Vlade održan 2. prosinca 2019. rezultirao je dogovorom oko sklapanja Sporazuma o dodatku na plaću zaposlenima u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te ustanovama u znanosti i visokom obrazovanju (u daljnjem tekstu: Sporazum), koji je parafiran 3. prosinca 2019., a koji će važiti do 1. prosinca 2022.

Sporazum utvrđuje uvećanje osnovne plaće:

 • nenastavnom osoblju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama te
 • osoblju u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji rade na administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima, a kojima se sredstva za plaću osiguravaju u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama (NN, br. 27/01 i 39/09).

Sporazum utvrđuje način uvećanja osnovne plaće tako da će se zaposlenicima u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima koji ne obavljaju odgojno-obrazovni rad te zaposlenicima u ustanovama znanosti i visokog obrazovanja koji na radnim mjestima na kojima ne obavljaju nastavni i/ili znanstveni rad, plaća uvećati za dodatak i to:

DATUM STOPA RASTA OBRAČUN
1.12.2019. 3% koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za prosinac 2019., koja se isplaćuje u siječnju 2020.
1.6.2020. 1% koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za lipanj 2020., koja se isplaćuje u srpnju 2020.
1.1.2021. 2% koji će se početi obračunavati na osnovnu plaću za siječanj 2021., koja se isplaćuje u veljači 2021.

Iznimno, dodatak se neće obračunavati i isplaćivati zaposlenima koji rade na poslovima tajnika, voditelja računovodstvenih poslova i zaposlenima za čije se plaće, odnosno dijelove plaće, sredstva osiguravaju u okviru projekata financiranih fondovima Europske unije.

Autorica: Maja Butorac, mag. oec.

[1] Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Sindikat hrvatskih učitelja, Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, Hrvatski sindikat djelatnika u kulturi, Nezavisni sindikat zaposlenih u hrvatskom zdravstvenom osiguranju, Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske, Hrvatski liječnički sindikat, Sindikat zaposlenika u hrvatskom školstvu – Preporod i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH.

[2] Iako je 2013. donesena nova Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima u javnim službama razlika u koeficijentima složenosti poslova učitelja odnosno nastavnika i asistenta nije se mijenjala.