O nama

TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje

OIB: 83718300522
MB: 2929236
ŽR: 2340009-1110546815
IBAN: HR3323400091110546815
Direktor: Tomislav Čakanić
Djelatnost: Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN

OIB: 62997886201
MB: 2853973
ŽR: 2340009-1110516194
IBAN: HR6923400091110516194
Predsjednik Centra: prof. dr. sc. Davor Vašiček
Dopredsjednica Centra: Ana Zorić, mag. iur.
Djelatnost: Djelatnosti strukovnih članskih organizacija

GLAVNE AKTIVNOSTI

  • Stručna i kontinuirana izobrazba djelatnika u javnom i neprofitnom sektoru, članova Centra, kroz organizaciju seminara, stručnih savjetovanja, konzultacija, radnih sastanaka i drugih oblika stručnog obrazovanja.
  • Izrada analiza i studija za razvoj procesa i institucija u javnom i neprofitnom sektoru.
  • Sakupljanje i prosljeđivanje informacija o razvoju proračunskih procesa, sustava financijskog upravljanja i reformama u javnom i neprofitnom sektoru izdavanjm stručnih publikacija (časopisa i knjiga).
  • Pomoć u prilagodbama europskoj regulativi i praksi, te u sudjelovanju u Kohezijskoj politici EU.
  • Pomoć u uspostavljanju sustava financijskog upravljanja i kontrola usklađenog sa zahtjevima financijske regulative EU i regulative za strukturne instrumente, te u pripremi i provedbi projekata.
  • Pomoć pri organiziranju i unapređenju stručnjaka u javnom i neprofitnom sektoru.
  • Ostvarivanje stručne suradnje s domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama.
  • Bavi se i drugim aktivnostima koje mu statutom ili drugim aktima povjere članovi Centra.

PROGRAM IZOBRAZBE U PODRUČJU JAVNE NABAVE

• Sukladno članku 440. Zakona o javnoj nabavi (NN, br. 120/17) i članka 18. Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN, br. 65/17) TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje, Zagreb ispunio je zakonske uvjete i dobio ovlaštenje KLASA: UP/I-406-01/13-01/04, URBROJ: 526-06-02-02-02/1-18-32 (Važi do: 15.03.2022.) za provođenje izobrazbe u području javne nabave. TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje vodi se u Registru nositelja programa izobrazbe pod Evidencijskim brojem 24.
• Program izobrazbe u području javne nabave u trajanju od 50 nastavnih sati preduvjet je za polaganje ispita pred Ministarstvom gospodarstva za stjecanje certifikata u području javne nabave

PROGRAMI USAVRŠAVANJA U PODRUČJU JAVNE NABAVE

• provode se u obliku poludnevnih (4 nastavna sata), jednodnevnih (8 nastavnih sati) ili dvodnevnih (16 nastavnih sati) programa u obliku predavanja i/ili radionica
• pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave

O NAMA

Centar za razvoj javnog i neprofitnog sektora TIM4PIN neprofitna je organizacija utemeljena na ideji i potrebi sustavnog organiziranja i povezivanja ekspertnih i znanstvenih potencijala specijaliziranih za područja ekonomike, financija, računovodstva, revizije, prava, menadžmenta i informatike u javnom i neprofitnom sektoru.

Skraćeni naziv Centra glasi: TIM4PIN što simbolično odražava jedinstvo stručnjaka (TIM) angažiranih na razvoju proračunskog i neprofitnog sektora (PIN).

Predsjednik Centra: prof. dr. sc. Davor Vašiček

Dopredsjednica Centra: Ana Zorić, mag. iur.

Centar izdaje TIM4PIN MAGAZIN – jedini specijalizirani časopis koji je u cijelosti usmjeren na aktualne financijske, ekonomske i pravne teme s područja poslovanja hrvatskog javnog i neprofitnog sektora. Bogatim i aktualnim sadržajem časopisa, uredništvo želi osigurati pouzdan i pravodoban vodič i priručnik za rješavanje problema u svakodnevnom radu proračunskih i izvanproračunskih korisnika, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitnih organizacija te komunalnih i drugih trgovačkih društava u javnom sektoru.

Članstvo u Centru je dobrovoljno i ostvaruju ga sve fizičke osobe državljani Republike Hrvatske i stranci. Članovi Centra mogu biti i jedinice lokalne samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe koje se znanstveno ili stručno bave pitanjima javnog i neprofitnog sektora. S obzirom na to da se navedeni oblici djelovanja realiziraju na tržištu, spadaju u gospodarske djelatnosti te su prema propisima oporezive porezom na dodanu vrijednost i porezom na dobit.

Centar TIM4PIN je za obavljanje tržišnih i oporezivih djelatnosti utemeljio svoje specijalizirano društvo s ograničenom odgovornošću: TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje. Društvo je u 100 % vlasništvu Centra TIM4PIN što znači da eventualno ostvarena dobit društva pripada u cijelosti Centru te će služiti isključivo financiranju neprofitnih djelatnosti Centra.

ŽELIM PRIMATI
NEWSLETTER!