Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 13. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016) za provedbu tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«.

Korisnici državne potpore po ovom natječaju mogu biti jedinice lokalne samouprave.

Sredstva javne potpore iznose ukupno 173.000.000 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«. Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2016. do 23. prosinca 2016.

LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA PODMJERU 7.2.
Kod troška Naziv dozvoljenog troška
Tip operacije 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta
7.2.2.A Građenje (gradnja i rekonstrukcija)
7.2.2. A.1 Troškovi građenja (gradnja i rekonstrukcija) nerazvrstane ceste:

  • cestovna građevina (donji ustroj, kolnička konstrukcija, sustav za odvodnju atmosferskih voda s nerazvrstane ceste, drenaže, most, vijadukt, podvožnjak, nadvožnjak, propust, tunel, galerija, potporni i obložni zid, pothodnik, nathodnik i slično),
  • nogostup, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu (zelene površine, ugibališta, parkirališta, okretišta, stajališta javnog prijevoza i slično);
  • zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste;
  • prometna signalizacija (okomita, vodoravna i svjetlosna) i oprema za upravljanje i nadzor prometa;
  • javna rasvjeta i oprema ceste (odbojnici i zaštitne ograde, uređaji za zaštitu od buke, i slično).
7.2.2.B Opći troškovi
 7.2.2. B.1 Opći troškovi (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova bez općih troškova ali ne više od 20.000 eura u kunskoj protuvrijednosti):

  • troškovi stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj, u iznosu do 2% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova ali ne više od 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti;
  • troškovi projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih usluga, elaborata i certifikata, troškovi nadzora i vođenja projekta te troškovi pripreme dokumentacije i provedbe postupka nabave u iznosu koji čini razliku između troškova stručnjaka i konzultanata vezano za pripremu dokumentacije za natječaj i gornje granice od 10% od iznosa prihvatljivih troškova projekta/operacije bez općih troškova.

 

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.