Certifikat se obnavlja na rok od tri godine temeljem redovitog usavršavanja. Redovitim usavršavanjem smatra se pohađanje programa usavršavanja u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata u razdoblju od tri godine od datuma početka valjanosti važećeg certifikata (pri čemu se kao datum početka važenja certifikata određuje datum uspješnog polaganja pisanog ispita).

Dakle, da bi obnovila certifikat osoba mora tijekom njegove valjanosti (3 godine) pohađati programe usavršavanja u ukupnom trajanju od 32 sata.

Certifikat se obnavlja temeljem zahtjeva, ili po službenoj dužnosti ako su ispunjeni tehnički uvjeti iz sustava e-izobrazba. Zahtjev za obnavljanje certifikata dostavlja se središnjem tijelu za javnu nabavu elektroničkim sredstvima komunikacije.

Osoba koja je stekla uvjete za obnavljanje certifikata Ministarstvu gospodarstva podnosi zahtjev za obnavljanje certifikata najranije šest mjeseci prije isteka valjanosti važećeg certifikata, a najkasnije do datuma isteka valjanosti certifikata.

Zahtjev za obnavljanje certifikata sadrži sljedeće:

  1. ime i prezime, OIB i datum rođenja nositelja certifikata
  2. mjesto zaposlenja nositelja certifikata, ako je primjenjivo
  3. klasu i urudžbeni broj važećeg certifikata
  4. datum isteka valjanosti certifikata
  5. podatke o pohađanju programa usavršavanja
  6. ukupan broj nastavnih sati ostvarenih kroz programe usavršavanja
  7. podatke o izvođenju nastave, ako je primjenjivo
  8. adresu za dostavu certifikata, kontakt broj i adresu elektroničke pošte nositelja certifikata.

Uz zahtjev za obnavljanje certifikata obvezno se prilažu i preslike potvrda o pohađanju programa usavršavanja pohađanih za vrijeme trajanja važećeg certifikata.

Ako osoba iz razloga dugotrajnog bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili prekida radnog odnosa nije mogla ostvariti uvjete za obnovu certifikata, razdoblje za redovito usavršavanje može joj se produljiti za period trajanja dugotrajnog bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta ili prekida radnog odnosa, a najdulje za godinu dana od dana isteka važenja certifikata. U tom slučaju uz zahtjev za obnavljanje certifikata obvezno se prilažu i dokazi o postojanju razloga zbog kojih osoba nije mogla ostvariti uvijete za obnovu certifikata.

Certifikat se neće obnoviti ako osoba tijekom važenja certifikata ne ostvari 32 sata redovitog usavršavanja ili ne dostavi dokaze o postojanju razloga zbog kojih nije mogla ostvariti uvijete za obnovu certifikata.

U slučaju zahtjeva s nepotpunim podacima i dokumentima, središnje tijelo za javnu nabavu zatražit će dopunu podataka u roku ne dužem od 5 radnih dana.