Uz mjere koje Vlada Republike Hrvatske donijela poradi olakšanja problema nelikvidnosti onim gospodarstvenicima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, uz istovremeno očuvanje radnih mjesta i zaposlenosti, doneseni su i akti značajni za rad i poslovanje svih subjekata u sustavu proračuna, ali može se reći i šire – u javnom sektoru. Riječ je o Zaključku o ograničavanju rashoda proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna zbog promjene gospodarskih okolnosti uslijed epidemije koronavirusa (Klasa: 022-03/20-07/89, Urbroj: 50301-25/14-20-2; u daljnjem tekstu: Zaključak) i Odluci o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Državnim proračunom Republike Hrvatske i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Odluka).  Zaključak, kao i sama Odluka, objavljeni su u Narodnim novinama, br. 41/20.

Zaključak se ne odnosi isključivo na proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna, već i na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te posredno i njihove proračunske i izvanproračunske korisnike. Također u jednom dijelu odredbe Zaključka odnose se i na trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu.

Zaključak se može podijeliti na 4 dijela. Prvi dio vezan je uz nužne prilagodbe poslovanja i planiranih aktivnosti proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Što znače te prilagodbe detaljnije je propisano Odlukom koja je donesena na istoj sjednici Vlade kada i ovaj Zaključak. Drugi dio Zaključka odnosi se na pregovore sa socijalnim partnerima o rashodima za zaposlene. Treći dio obvezuje Ministarstvo državne imovine za izradu smjernica za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu. Kako će se negativni učinci epidemije također odraziti i na proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, četvrti dio Zaključka odnosi se na njih.

Zaključkom se zadužuje Ministarstvo financija za nadzor nad provedbom odredbi Zaključka, ali i za predlaganje Vladi donošenja i dodatnih mjera koje su nužne za provedbu ovoga Zaključka.

Pregovori sa sindikatima

Pokrenut će se pregovori sa socijalnim partnerima o visini osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika te zaposlenih u javnim službama za 2020. godinu, kao i pregovori o isplati određenih materijalnih prava ugovorenih kolektivnim ugovorima te prava iz sklopljenih sporazuma o uvećanju koeficijenata složenosti poslova i dodataka na osnovnu plaću.

Smjernice za rad trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu

Kao što je prethodno istaknuto, Ministarstvo državne imovine je temeljem Zaključka bilo obvezno izraditi smjernice za racionalizaciju poslovanja trgovačkih društava u većinskom državnom vlasništvu kako bi svoje poslovanje prilagodili novonastalim okolnostima.

U međuvremenu od donošenja Zaključka, Ministarstvo državne imovine je izradilo Smjernice za racionalizaciju poslovanja pravnih osoba u državnom vlasništvu uslijed epidemije bolesti COVID-19 koje se primjenjuju od 9. travnja 2020. i to na sve pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, kao i na sve druge prave osobe koje su u većinskom državnom vlasništvu, a kojima sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/18) upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (u daljnjem tekstu: pravne osobe u državnom vlasništvu). Ministarstvo državne imovine također preporuča pravnim osobama u državnom vlasništvu da primjenu Smjernica osiguraju i za druge pravne osobe u njihovom vlasništvu (društva kćeri).

Primjena Zaključka na jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici čine dio opće države, Zaključak također ukazuje jedinicama kako je potrebno da i oni na odgovarajući način provedu aktivnosti i mjere kojima će smanjiti proračunske rashode, odnosno osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom. To će svakako iziskivati promjenu planiranih aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio i ograničeni fiskalni potencijal jedinica uzimajući u obzirom i očekivano smanjenje prihodne strane njihova proračuna. U tom kontekstu svakako je potrebno spomenuti Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Narodne novine, br. 117/19, 32/20 i 42/20), odnosno njegove izmjene i dopune iz travnja 2020. godine. Sukladno njegovim odredbama ako se povratom, oslobođenjem od plaćanja odnosno odgodom plaćanja i/ili obročnom otplatom poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno posebnom propisu kojim se uređuje opći porezni postupak smanje prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Republika Hrvatska će osigurati sredstva beskamatnog zajma za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.

Beskamatni zajam može se isplatiti do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata odnosno do visine izvršenog povrata i prema raspoloživim sredstvima državnog proračuna.

Potrebno je istaknuti da se Odluka primjenjuje i na škole i ustanove u zdravstvu u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u dijelu zapošljavanja.

Odluka se primjenjuje na rashode i izdatke financirane iz svih izvora financiranja, odnosno na rashode i izdatke financirane iz općih prihoda i primitaka, doprinosa, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći (uključujući EU pomoći), donacija, prihoda od prodaje ili zamijene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja i namjenskih primitaka.

Nužni rashod i izdaci

Od dana stupanja na snagu Odluke proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna mogu preuzeti samo one obveze i izvršavati rashode i izdatke koji su neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.

Postavlja se pitanje koji su to rashodi i izdaci neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija. Financiranje osnovnih poslova i funkcija nije nepoznato i možda je u tu svrhu najbolje povući paralelu s pravilima koja vrijede za razdoblje privremenog financiranja utvrđena u Zakonu o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), odnosno pravilima koja vrijede sukladno Zakonu o postupku primopredaje vlasti (Narodne novine, br. 94/04, 17/07, 91/10 i 22/13). Zakonom o proračunu (u članku 42.) utvrđeno je kako se u razdoblju privremenog financiranja nastavlja financiranje u visini koja je neophodna za obavljanje i izvršavanje poslova te prava primatelja sredstava proračuna utvrđena zakonima i drugim propisima donesenim na temelju zakona.

Iznimno je zahtjevno, ako ne i nemoguće, zbog različitosti djelatnosti svih proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračun, a obveznika ove Odluke, napraviti popis svih nužnih rashoda i izdataka, ali jedan dio njih je svakako zajednički za sve. To su troškovi vezani za komunalne usluge (opskrba vodom, odvoz smeća…) i druge „režijske“ troškove, zakupnine i najamnine, troškovi opskrbe strujom, plinom, usluge telefona, interneta, redovnog održavanja postojećih informacijskih sustava, obnavljanja postojećih licenci te redovne nabave uredskog materijala i slično.

Prema odredbama ove Odluke, obustavljaju se svi javni pozivi, postupci javne nabave i postupci jednostavnih nabava te se ne mogu pokretati novi javni pozivi, postupci javne nabave, kao niti postupci jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija.

Iznimno, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:

  • ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
  • ako se nabava provodi radi saniranja štete uzrokovane potresom
  • ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
  • ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Zahtjev za dobivanje suglasnosti Ministarstva financija dostavlja se isključivo na e-mail adresu: zahtjev@mfin.hr.

EU projekti

Najčešće pitanje obveznika vezano je za nastavak provođenja EU projekata. On je svakako neupitan. Odobravanje postupaka nabave od strane Ministarstva financija omogućuje ujednačeno postupanje svih tijela i usmjerava korištenje ograničenih proračunskih sredstava na pravodobno osiguravanje sredstava za izvršavanje obveza koje se podmiruju iz državnog proračuna.  Dakle, Ministarstvu financija potrebno je dostaviti zahtjev za suglasnost i vezano za nabave uz EU projekte kako bi ono detaljnije pratilo dinamiku njihova izvršenja i osiguralo likvidnost za njihovu provedbu. S druge strane, treba izbjeći situacije da se sredstva isplaćuju za one projekte za koje nisu izvjesni rokovi izvršenja uzimajući u obzir izmijenjene okolnosti.

Zapošljavanje

Od 4. travnja 2020. tj. dana stupanja na snagu Odluke obveznici na koje se ona odnosi, ne smiju više zapošljavati, odnosno primati u službu službenike i namještenike bilo da je riječ o zapošljavanju, odnosno prijemu na određeno ili neodređeno vrijeme i to neovisno o tome od kuda se osiguravaju sredstva iz kojih se financira zapošljavanje. Dakle, i u slučajevima kada proračunski korisnici zapošljavaju na teret vlastitih prihoda.  Isto tako, od 4. travnja 2020. obveznici ne smije sklapati nove ugovore o djelu. Ipak u točki V. Odluke utvrđene su dvije iznimke od ovoga pravila, a te se iznimke odnose na zapošljavanje, odnosno sklapanje ugovora o djelu za zdravstveno osoblje u ustanovama u zdravstvu. Uz to, zapošljavanje i sklapanje ugovora o djelu bit će dopušteno ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog. U takvim se slučajevima Ministarstvu financija dostavlja obrazloženje potrebe za zapošljavanjem, odnosno za sklapanje ugovora o djelu i isto će biti moguće provesti tek kada se dobije suglasnost ministra financija.

Donacije i pomoći

Uz sve navedeno, od dana stupanja na snagu Odluke proračunski i izvanproračunski korisnici državnog proračuna mogu davati donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000,00 kuna isključivo uz prethodnu suglasnost ministra financija.

Svi zahtjevi po ovoj osnovi također se dostavljaju Ministarstvu financija na e-mail adresu: zahtjev@mfin.hr. Zahtjev je potrebno zatražiti bez obzira na izvor financiranja donacija i pomoći.

Beskamatni zajmovi

U Narodnim novinama broj 46 iz 2020. godine objavljen je Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Naputak). Ovaj je Naputak stupio na snagu 16. travnja 2020., a njime se propisuje način ostvarivanja prava na beskamatni zajam, sustav izvještavanja te način vođenja evidencija, a uslijed nastupa posebnih okolnosti.

Zajam se isplaćuje za premošćivanje situacije nastale zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata, odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa. Naputak također definira da se zajmom mogu financirati isključivo rashodi i izdatci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija korisnika zajma. Tim se želi naglasiti potreba da i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i drugi korisnici preispitaju rashodnu stranu proračuna i poduzmu mjere racionalizacije poslovanja, u ovoj situaciji za koju nije izvjesno koliko će trajati i koje će posljedice ostaviti.

Naputak ne obvezuje navedene subjekte na uzimanje zajma, već im samo daje tu mogućnost. Ako ocijene potrebnim dostavljaju Ministarstvu financija zahtjev na Obrascu: Mfin-zajam. Ovaj je Obrazac sastavni dio Naputka. Radi olakšanog popunjavanja, ovaj je Obrazac objavljen i u word-u na internetskim stranicama Ministarstva financija na poveznici https://mfin.gov.hr/istaknute-teme/lokalna-samouprava/105 (Ministarstvo financija mfin.gov.hr Istaknute teme/Lokalna samouprava).

Potpisan i skeniran Obrazac Mfin-zajam može se dostaviti  i putem e-maila na adresu: beskamatnizajam@mfin.hr.

Ako korisnik zajma ocijeni da mu sredstva zajma više nisu potrebna, dostavlja zahtjev za opoziv doznačavanja sredstava na ime zajma na Obrascu: MFIN-opozivzajma. I ovaj Obrazac objavljen je u prilogu Naputka, ali je također dostupan u word obliku na istim internetskim  stranicama Ministarstva financija kao i obrazac za podnošenje zahtjeva.

Detaljnije  o svemu pišemo u našem sljedećem broju časopisa.

Vaš TIM4PIN