OSIGURAVANJE POMOĆNIKA U NASTAVI I STRUČNIH KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

 

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali

Financiranje projekata: ESF (85 % ukupnih prihvatljivih troškova), Državni proračun RH (15% ukupnih prihvatljivih troškova)

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa

Raspoloživ iznos: 55.000.000,00 kn

Maksimalni iznos sredstava:

– do 2.500.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev grada Zagreba

– do 4.500.000,00 kn za grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola

Područje: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Rok prijave: 14.8.2015.

Planirano trajanje projekta: 12 mjeseci

Lokacija projektnih aktivnosti: Područje RH

Opći cilj projekta: Povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama.

Specifični cilj projekta: Pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave  osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti)

Uvjeti prihvatljivosti prijavitelja:

 • pravna osoba
 • registriran za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj
 • plaćen svi porezi i druga obvezna davanja u skladu s nacionalnim zakonodavstvom dospjele za plaćanje do uključujući zadnjeg dana u mjesecu prije prijave projektnog prijedloga na natječaj
 • nije u postupku prestanka rada
 • nije u stečajnom postupku, postupku predstečajne nagodbe, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije
 • nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz Europskog socijalnog fonda i drugih izvora javnih sredstava

Prihvatljivi partneri: 

 • prijavitelj mora djelovati u partnerstvu sa redovitim/posebnim osnovnoškolskim/srednjoškolskim odgojno obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projekt
 • može djelovati i u partnerstvu i sa drugim osnivačima osnovnih/srednjih škola koji se nalaze na području jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prijavitelja; regionalnim i lokalnim razvojnim agencijama

Prijavitelj ne može dostaviti više od jedne prijave  na  ovaj  Poziv  na  dostavu  projektnih prijedloga. Partneri ne mogu sudjelovati u više od jedne prijave.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

 • Selekcija osoba za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske posrednike učenicima s teškoćama u razvoju koji su uključeni u sustav odgoja i obrazovanja u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama i program uvođenja u rad.
 • Rad pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvanučioničkim oblicima nastave
 • Aktivnosti povezane s promidžbom i vidljivošću
 • Aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta

 Prihvatljivi troškovi projekta:

 • neposredno povezani s provedbom projekta, u skladu s ciljevima projekta i definirani u Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava
 • stvarno nastali od strane prijavitelja, odnosno projektnih partnera te su o tome dostavljeni odgovarajući dokazi
 • nastali u razdoblju prihvatljivosti troškova (za vrijeme trajanja projekta)
 • dokazivi vjerodostojnim računima ili računovodstvenim dokumentima jednake dokazne vrijednosti
 • u skladu s važećim pravilima Zajednice i nacionalnim pravilima (poštovanje odredbi važećeg Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13, 143/13, 13/14), Pravilnika o prihvatljivosti izdataka (NN br. 149/14), pravila informiranja javnosti i vidljivost itd.)

Neprihvatljivi troškovi projekta:

 • troškovi kupnje i gradnje nekretnina
 • troškovi kupnje zemljišta
 • troškovi programa uvođenja u rad pomoćnika u nastavi, selekcije, promidžbe i vidljivosti te neizravni troškovi koji zajedno premašuju vrijednost od 10% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
 • ulaganja u kapital ili kreditna ulaganja, jamstveni fondovi
 • porez na dodanu vrijednost (PDV) koji je povrativ
 • troškovi kupnje strojeva, opreme, namještaja
 • amortizacija strojeva, opreme i namještaja koji je bio kupljen iz javnih sredstava
 • troškovi kamata na dug, kazne, financijske globe i troškovi sudskih sporova
 • doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koja nisu obvezna prema nacionalnom zakonodavstvu
 • plaćanje neoporezivih bonusa zaposlenima
 • bankovne pristojbe za otvaranje i vođenje računa, naknade za financijske transfere i druge pristojbe u potpunosti financijske prirode
 • troškovi koji su već bili financirani iz javnih izvora odnosno troškovi koji se u razdoblju provedbe projekte financiraju iz drugih izvora
 • kupnja rabljene opreme, strojeva i namještaja
 • troškovi koji nisu predviđeni Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava
 • drugi troškovi koji nisu u neposrednoj povezanosti sa sadržajem i ciljevima projekta

 

SUFINANCIRANJE

Sufinanciranje ovoga projekta od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno. Stope sufinanciranja su određene prema stupnju razvijenosti prijavitelja (gradova/županija), sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13). Ako je osnivač privatna škola s pravom javnosti, tada se primjenjuje stopa sufinanciranja vezana uz grad u kojem je osnivač smješten.

Tablica 1. Stope sufinanciranja

 
Stopa sufinanciranja Stupanj razvijenosti prema Odluci:
5 % gradovi / županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH
8% gradovi / županije čiji je indeks razvijenosti između 75% i 100% prosjeka RH
10% gradovi / županije čiji je indeks razvijenosti između 100% i 125% prosjeka RH
15% gradovi / županije čiji je indeks razvijenosti veći od 125% prosjeka RH

Usklađenost sa stopama sufinanciranja se utvrđuje razlikom između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta i iznosa zatraženog sufinanciranja. Uzevši u obzir maksimalne iznose, prijavitelji/partneri mogu osigurati i veće stope sufinanciranja projekta od navedenih u Tablici 1. Međutim, ukoliko se ne zadovolje minimalne stope sufinanciranja, projekti se neće smatrati prihvatljivima za financiranje.

Prihodi od projektnih aktivnosti se ne smiju ostvarivati, a ako tijekom provedbe dođe do ostvarenja određenih prihoda od aktivnosti, korisnik projekta dužan je prijaviti Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijskoj jedinici za upravljanje strukturnim instrumentima, te se ukupan iznos bespovratnih sredstava umanjuje za iznos ostvarenih prihoda.

Prijave koje će se uzeti u obzir moraju biti poslane poštom kao preporučene pošiljke koje na dostavnici budu označene poštanskim žigom, te moraju sadržavati sve prijavne obrasce i obvezne priloge kako je zahtijevano u Pozivu na dostavu projektnog prijedloga i natječajnoj dokumentaciji.

Adresa za dostavu: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima

Rok prijave: 14.8.2015.

Izvor:  Sažetak poziva natječaja http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1164