Poštovani !

U ova neugodna i za normalno funkcioniranje neuobičajena vremena želimo vas podsjetiti da smo sa vama. Mnoge naše aktivnosti morali smo otkazati ili odgoditi, objavu časopisa TIM4PIN MAGAZIN broj 4. prilagoditi novonastalim okolnostima, no i dalje pratimo aktualnosti koje se izravno odražavaju na poslovanje. Za vaša pitanja putem e-maila kontinuirano smo raspoloživi i u ovim uvjetima.

Pred nama je izazov drastične restrikcije proračunske potrošnje i moratorij na sve vrste zapošljavanja kao izravna mjera osiguranja sredstava usmjerenih u pomoć gospodarstvu i očuvanju radnih mjesta.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. travnja 2020. godine donijela ODLUKU O OGRANIČAVANJU KORIŠTENJA SREDSTAVA PREDVIĐENIH DRŽAVNIM PRORAČUNOM REPUBLIKE HRVATSKE I FINANCIJSKIM PLANOVIMA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2020. GODINU.

Odluka se primjenjuje na sve proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna utvrđene u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika sukladno pravilniku kojim se uređuje način utvrđivanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te način vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: obveznici) i na sve izvore financiranja.

Od dana stupanja na snagu Odluke obveznici moraju obustaviti sve javne pozive, postupke javne nabave i postupke jednostavnih nabava te neće pokretati nove javne pozive, postupke javne nabave, kao niti postupke jednostavne nabave koji nisu neophodni za obavljanje njihovih osnovnih poslova i funkcija.
Iznimno, obveznici mogu nastaviti provoditi postupke javne nabave, kao i postupke jednostavne nabave te mogu pokretati nove postupke:
– ako je nabava potrebna radi provedbe mjera za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa
– ako se nabava provodi radi saniranje štete uzrokovane potresom
– ako je nabava materijala, opreme i slično potrebna za borbu protiv epidemije koronavirusa i
– ako za to postoji opravdani i obrazloženi razlog, u kojem je slučaju prije donošenja odluke o odabiru za postupke u tijeku, odnosno prije pokretanja postupka nabave potrebno dobiti prethodnu suglasnost ministra financija.

Ako obveznici daju donacije i pomoći (tekuće i kapitalne, unutar opće države, temeljem prijenosa EU sredstava) iznad iznosa od 10.000,00 kuna, to mogu isključivo uz prethodnu suglasnost ministra financija.
Od dana stupanja na snagu ove Odluke obveznicima se zabranjuje i novo zapošljavanje te prijem službenika i namještenika na neodređeno i određeno vrijeme bez obzira na izvore financiranja osiguranih rashoda za zaposlene.
Također, zabranjuje se i sklapanje novih ugovora o djelu.

Cjeloviti tekst Odluke dostupan je na Internet stranici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_41_855.html

Vaš TIM4PIN