Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 71/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (www.ruralnirazvoj.hr)  i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (www.apprrr.hr).

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 10. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Prihvatljivi projekti/operacije i opći troškovi

Prihvatljivi projekti/operacije  su projekti/operacije  sukladno članku 11. Pravilnika. Prihvatljivi opći troškovi  su opći troškovi  sukladno članku 24. Pravilnika. Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja.

Iznos i udio potpore

Sredstva javne potpore iznose ukupno 40.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«. Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100 % ukupnih prihvatljivih troškova.

Najniži i najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za  koji korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu propisan je člankom 9. stavcima 4. i 5. Pravilnika. Najniži i najviši iznos javne potpore koji korisnik može tražiti propisan je člankom 9. stavcima 6. i 7. Pravilnika. Najniži i najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji propisan je člankom 9. stavcima 8. i 9. Pravilnika.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.