Nakon katastrofalnih požara koji su ovo ljeto nanijeli velike štete poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Pravilnik o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. kako bi se nastradalim poljoprivrednicima omogućilo da nastave s poljoprivrednom proizvodnjom.

Potporu mogu ostvariti sve pravne i fizičke osobe koje su upisane u Upisnik poljoprivrednika. U slučaju da prijavitelj nije upisan u Upisnik, može to učiniti sve do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Također, potencijalni prijavitelji su dužni upisati se u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu. Preduvjet za ostvarivanje potpore jest da županija mora proglasiti elementarnu nepogodu ili katastrofalni događaj na području jedinice lokalne samouprave sukladno posebnim propisima. Utvrđena šteta na poljoprivrednom potencijalu mora biti veća od 30%. Poljoprivredni potencijal obuhvaća poljoprivredno zemljište, poljoprivredne gospodarske zgrade, poljoprivredne gospodarske strojeve, mehanizaciju i opremu (uključujući sustav za navodnjavanje, mreže, armaturu i drugo), domaće životinje i višegodišnje nasade.

Prihvatljivi su zahtjevi poljoprivrednika na čijem je području proglašena elementarna nepogoda ili katastrofalan događaj od 1. siječnja 2014. godine uz uvjet da zadovoljavaju i druge uvjete iz natječaja, te da nisu započete aktivnosti sanacije štete prije podnošenja zahtjeva za potporu po ovom natječaju.

Prihvatljivi su opći i materijalni troškovi.

Materijalni troškovi su prihvatljivi od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu, što znači da od trenutka podnošenja zahtjeva za potporu možete započeti aktivnosti sanacije štete. Prihvatljivi materijalni troškovi su: investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta, građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju, oprema višegodišnjih nasada, popravak ili nabava poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja, kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja, označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije (ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti).

Opći troškovi su prihvatljivi od trenutka nastanka elementarne nepogode, što znači da možete od trenutka nastanka elementarne nepogode ugovoriti usluge konzultanta, sudskog vještaka i druge usluge navedene u natječaju. U prihvatljive opće troškove spadaju troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka, te troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu, analiza tla ako je to navela Savjetodavna služba i slično.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze:

– Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017.g. do 12:00 sati;

– Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

Putem zahtjeva za isplatu predujma može se tražiti predujam za ulaganje u okviru operacije 5.2.1. Ako ste dobili potporu za obnovu poljoprivrednog potencijala za višegodišnje nasade možete putem zahtjeva za isplatu predujma tražiti predujam i to najviše 20% odobrenih sredstava javne potpore dodijeljene za obnovu višegodišnjih nasada ali ne više od 100.000 kuna. Kod isplate ove vrste predujma uvjet nije dostava bankarske garancije. Predujam za ostale vrste ulaganja iznosi do 50 % odobrenih sredstava javne potpore. Uvjet za isplatu ove vrste predujma jest dostava bankarske garancije plative „na prvi poziv“ i „bez prigovora“ u stopostotnoj vrijednosti iznosa predujma.

Provedba projekta traje najdulje 36 mjeseci od datuma donošenja Odluke o dodjeli sredstava, a iznimno u opravdanim situacijama može se i produžiti.

Više informacija možete pronaći na ovom linku.