Opći cilj ovog poziva je povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada stručnjaka koji rade s marginaliziranim skupinama. Kroz poziv se podupiru i tri specifična cilja. Prvi se odnosi na jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih. Drugi teži osnaživanju te razvoju mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva. Treći specifični cilj poziva predstavlja jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina.

Prva ciljana skupina poziva su nezaposlene osobe koje su ujedno pripadnici najmanje jedne od marginaliziranih skupina (dugotrajno nezaposlene osobe, osobe romske nacionalne manjine, osobe s invaliditetom, beskućnici, liječeni ovisnici o drogama, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, migranti, mlade osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi35 mlade osobe nakon izlaska iz alternativne skrbi i korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu).

Druga ciljana skupina su stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina na području zapošljavanja i socijalnog uključivanja.

Raspoloživa sredstva po prijavitelju i predviđeni intenzitet potpore

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi 99.918.750,00 kn. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji može ostvariti jedan projekt iznosi 350.000,00 kn, a najviši 1.500.000,00 kn. Intenzitet potpore po pojedinom Projektu iznosi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su udruge, javne ustanove, zaklade te jedinice lokalne ili regionalne samouprave. Na poziv na dostavu projektnih prijedloga prijavitelj se može prijaviti sam ili u projektnom partnerstvu, pri čemu projektno partnerstvo čini najviše 5 pravnih osoba. Prijavitelj ne može dostaviti više od jednog projektnog prijedloga na ovaj Poziv.

Prihvatljive aktivnosti i trajanje projekta

Minimalno razdoblje trajanja projekta je 18 mjeseci, a maksimalno 24 mjeseca. Projektne aktivnosti grupirane su po elementima projekta:

  1. Element: Odabir i provedba programa obrazovanja odraslih verificiranih od strane ministarstva nadležnog za obrazovanje. Sukladno radnoj sposobnosti ciljnih skupina, programi obrazovanja odraslih u okviru ove grupe aktivnosti moraju sadržavati teorijski i praktični dio.
  1. Element: Razvoj i provedba ciljanih programa za osnaživanje marginaliziranih skupina. Aktivnosti u okviru ovog elementa obuhvaćaju razvoj i provedbu ciljanih programa za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina pripadnika/ca ciljnih skupina; pružanje usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu; osiguravanje odgovarajuće informacijske pristupačnosti i odgovarajućih kanala komunikacije ciljanim skupinama.
  2. Element: Jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih sa pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem pripadnika ciljnih skupina. Aktivnosti unutar ovog elementa ne mogu se provoditi kao samostalni projekti. Iznos za provođenje ovog elementa ne smije premašiti iznos od 15% prihvatljivih troškova projekta.
  1. Element: Promidžba i vidljivost. Korisnici bespovratnih sredstava dužni su provesti promidžbene aktivnosti predviđene unutar pravila informiranja i vidljivosti unutar strukturnih fondova.
  1. Element: Upravljanje projektom i administracija. Korisnici bespovratnih sredstava mogu u okviru projekta angažirati osobu koja će biti zadužena za poslove upravljanja i administraciju. Iznos za provođenje ovog elementa ne smije premašiti iznos od 30% prihvatljivih troškova projekta.

Prijave na poziv otvorene su od 22.9.2017. do 31.12.2019. (odnosno do iscrpljenja raspoložive financijske omotnice)

Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na poveznici Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina.

Izvor: www.strukturnifondovi.hr