Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice.

Prijavitelji u okviru dotičnog poziva su jedinice lokalne razvrstane u I. i II. skupinu te jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. skupinu u skladu s Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Prijavitelji mogu prijaviti projekte rekonstrukcije, adaptacije, obnove, izgradnje i nadogradnje u okviru:

• socijalne infrastrukture – obrazovanje, zdravstvena i socijalna zaštita, usluge zajednice;

• komunalne infrastrukture – vodovod, prometnice i nogostupi, odvodnja, okolišna infrastruktura;

• gospodarske infrastrukture – obnova i prenamjena objekata, dovođenje komunalne infrastrukture do poslovnih zona.

Ukupna vrijednost sufinanciranja Ministarstva, po podnositelju, može iznositi najviše 1.000.000,00 kuna s PDV-om. Neće se sufinancirati projekti čija je ukupna vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om. Najviši udio Ministarstva u sufinanciranju pojedinog projekta ovisan je o skupini u koju je podnositelj zahtjeva/Korisnik razvrstan Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti i iznosi:

• za jedinica lokalne samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

• za jedinica lokalne samouprave iz II. skupine 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,

• za jedinica područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Jedan podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva za sufinanciranje. Za prihvatljive aktivnosti Projekta Korisnika prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2017. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2018., uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2017. godini.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10. veljače 2017.