WEBINAR: Dokumentacija o nabavi za naručitelje i ponuditelje - vodič kroz propise i praksu

Radionice

Zakonom o javnoj nabavi (ZJN 2016) i podzakonskim aktima utvrđena su pravila o postupku javne nabave koji provodi javni ili sektorski naručitelj, ili drugi subjekt radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja. Pri provedbi postupka javne nabave financirane iz EU fondova potrebno je uzeti u obzir kako prvedbene propise Republike Hrvatske tako i akte Europske unije, recentnu praksu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, ali i upute kontrolnog tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) .

Program usavršavanja ima za cilj stručnim osobama naručitelja i ponuditelja prikazati presjek kroz glavne faze pripreme i provedbe postupka javne nabave i ukazati na primjenu glavnih instituta, pravnih propisa i aktualne prekse.

Predavanje će obuhvatiti pripremu i planiranje postupaka, ulogu stručnog povjerenstva kod pripreme dokumentacije o nabavi, istraživanje tržišta, izradu i sadržaj dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije i troškovnici), osnove za isključenje i kriteriji za kvalitativni odabir, izradu i dostavu ponuda i dokumenata elektroničkim putem, elektroničku komunikaciju naručitelja i ponuditelja kroz upite i pojašnjenja, elektronički ESPD (e-ESPD) za ponuditelje i naručitelje.

Drugi dio predavanja obuhvatit će tijek postupka pregleda i ocjene ponuda, provjere podataka navedenih u ESPD-u, pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata dostavljenih u ponudi te razliku u primjeni članka 263. i 293. ZJN 2016. U zadnjem dijelu bit će govora o izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, vrstama i sadržaju odluka naručitelja, roku mirovanja te učinku odluke o odabiru ili odluke o poništenju na ishod postupka javne nabave.

Ovaj program usavršavanja odobrilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja te ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Dokumentacija o nabavi za naručitelje i ponuditelje – vodič kroz propise i praksu 
Evidencijski broj
2020-0451
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Uloga stručnog povjerenstva kod pripreme dokumentacije o nabavi
Istraživanje tržišta te objava prethodnog savjetovanja i izvješća o provedenom savjetovanju
Izrada i sadržaj dokumentacije o nabavi (opis predmeta nabave, podjela na grupe, tehničke specifikacije i troškovnici)
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Osnove za isključenje i kriteriji za kvalitativni odabir
Izrada i dostava ponuda i dokumenata elektroničkim putem
Elektronička komunikacija naručitelja i ponuditelja, upiti i pojašnjenja
Elektronički ESPD (e-ESPD), za ponuditelje i naručitelje
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Tijek postupka pregleda i ocjene ponuda
Provjera podataka navedenih u ESPD-u
Pojašnjenje i upotpunjavanje dokumenata dostavljenih u ponudi
Razlika u primjeni članka 263. i 293. ZJN-a
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izrada zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda
Vrste i sadržaj odluka naručitelja
Rok mirovanja i učinak odluke o odabiru/poništenju

Detalji

WEBINAR: Dokumentacija o nabavi za naručitelje i ponuditelje - vodič kroz propise i praksu

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

Naknada uključuje prezentacijske materijale predavača.

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Robert Urek
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
21/01/21
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815