Ministarstvo financija objavilo je Okružnicu o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021 (KLASA: 400-02/21-01/25; URBROJ: 513-05-03-21-3; Zagreb, 1. listopada 2021.).

Financijski izvještaji koji se sastavljaju za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. jesu:

  • Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS
  • Izvještaj o obvezama na Obrascu: OBVEZE
  • Bilješke

Sukladno članku 7. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21), Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 1. siječnja do 30. rujna 2021. sastavljaju državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski korisnici državnog proračuna. Proračunski korisnici državnog proračuna te proračunski i izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne sastavljaju Bilješke za navedeno razdoblje. Bilješke se čuvaju kod obveznika sastavljanja izvještaja i ne dostavljaju se ni FINA-i niti Ministarstvu financija.

Rokovi predaje financijskih izvještaja za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. jesu:

  • za proračunske korisnike državnog proračuna i proračunske korisnike jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave listopada 2021.,
  • za konsolidirane financijske izvještaje (Izvještaj o obvezama) razdjela državnog proračuna listopada 2021.,
  • za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave listopada 2021.,
  • izvanproračunske korisnike državnog proračuna i izvanproračunske korisnike proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave listopada 2021.

Za izradu financijskih izvještaja obvezno je preuzimanje i korištenje najnovije verzije obrazaca u MS Excel formatu pod nazivom Obrasci financijskih izvještaja – proračun v.7.0.2., koji se može preuzeti na internetskoj stranici Ministarstva financija (https://mfin.gov.hr/ → Istaknute teme → Državna riznica → Računovodstvo → Financijsko izvještavanje).

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. sukladno članku 23. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu predaju se FINA-i isključivo u elektroničkom obliku.

Cijeli sadržaj Okružnice pregledajte ovdje.