Poštovani korisnici,

u petak, 17. ožujka, Ministarstvo financija objavilo je Uputu o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za ministarstva, državna tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Sadržaj objavljenje upute dostupan je na sljedećoj poveznici: Uputa o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu

Vaš Tim4pin